Şube Müdürü

IMAGE Cihan ATAK
01.01.1953 Diyarbakır’da doğdu. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliğinden mezun 1984 yılında 1985 yılında... Devam...

(Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26199)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KOORDİNASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

AMAÇ:

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; büyükşehir belediyesi bünyesinde kurulan Alt Yapı Koordinasyon Merkezi ile Ulaşım Koordinasyon Merkezinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM:

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; büyükşehir belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi ile Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kuruluş, görev ve yetkileri ile bu merkezlerin çalışma usul ve esaslarını, alt yapı yatırım hesabının oluşumunu ve gelirini kapsar.

DAYANAK:

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 8 inci ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR:

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Alt yapı: İçme suyu ve kanalizasyon projeleri, elektrik, doğalgaz, telefon, kablolu televizyon bağlantı hatları gibi telekomünikasyon projeleri, hafif raylı toplu taşıma ve metro projeleri, termal ısınma ve enerji besleme projeleri ve benzerleri gibi raylı toplu taşıma sistemleri ile yollar ve kaplamaları,

b) Deniz ulaşım sistemi: Nehir, göl ve deniz gibi suyolu ile toplu taşıma hizmeti veren körfez ve sahil vapurları ile hovercraft, deniz yolu motorları ve deniz otobüsleri ve benzeri sistemleri,

c) Raylı sistem: Ray üzerinde hareket eden banliyö treni, otoray, hafif raylı sistem, metro ve cadde tramvayı, tünel yeraltı treni, monoray, füniküler ve havaray gibi toplu taşıma ve ulaşım sistemlerini,

ç) Taşıma: Genel olarak belli bir ücret tarifesine göre kişilerin seyahat ihtiyacını temin etmek üzere kullanılan taksi dâhil ulaşım araçları ile bu maksatla kurulan, kara, deniz ulaşım sistemlerini,

d) Tranşe: Alt yapı tesislerinin içine yerleştirildiği ve üstünün usulüne göre kapatılarak eski haline getirilmesi gereken her türlü hendek ve çukur kazısını,

e) Yol: İmar planlarında bir parselden karşı parsele kadar olan açıklık, tretuvar, trafik şeridleri ve refüjleri,

f) AYKOME: Alt Yapı Koordinasyon Merkezini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

BAĞLILIK VE BAĞLAYICILIK

  BAĞLILIK:

MADDE 5 –(1) Büyükşehir belediyesi alt yapı koordinasyon merkezi ile ulaşımkoordinasyon merkezi büyükşehir belediye başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

BAĞLAYICILIK:

MADDE 6 –(1) Alt yapı koordinasyon merkezi ile ulaşım koordinasyon merkezi tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar; büyükşehir belediyesi, büyükşehir dâhilindeki diğer belediyeler ve büyükşehir sınırları içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

İKİNCİ KISIM

ALT YAPI KOORDINASYON MERKEZI

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ, GÖREV VE YETKILERI

KURULUŞ:

MADDE 7 –(1) AYKOME, büyükşehir belediye başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında;

a) Büyükşehir belediyesi fen işleri daire başkanı ile büyükşehir belediye başkanının belediye ve işletmeleri ile bağlı kuruluşlarından en az şube müdürü seviyesinde görevlendireceği en fazla on kişinin,

b) Milli Savunma Bakanlığı temsilcisinin,

c) Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

ç) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

               d) Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

e) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü temsilcisinin,

f) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. temsilcisinin,

g) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. temsilcisinin,

ğ) Şehir İçi Elektrik Dağıtım A.Ş. temsilcisinin,

h) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. temsilcisinin,

ı) Belediyelerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü toplantılara büyükşehir ilçe ve ilk kademe  belediye başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin,

i) Belediye altyapı hizmetlerini etkileyecek derecede yatırım yapan ve belediye tarafından belirlenen özel kuruluş temsilcisinin,

katılımından oluşur.

(2) AYKOME toplantılarına ayrıca, gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının veya oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun temsilcileri oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere davet edilir.

(3) Büyükşehir belediyesinin öteki birim başkanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, ilgili vakıf ve dernek temsilcileri görev alanlarına giren konularda, oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilirler.

GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 8 –(1) AYKOME, büyükşehir dâhilindeki alt yapı hizmetlerini etkili ve koordinasyon içinde yürütmek amacıyla;

a) Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir dâhilinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plan ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program haline getirir.

               b) Alt yapı programlarının hazırlanmasında, taslaklarının birleştirilip kesinleştirilmesinde üst yapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlar. Kesin programlarda birden fazla kurum ve kuruluşlar tarafından aynı anda yapılması gerekenleri ortak programa alır.

               c) Ortak programa alınan alt yapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için "Alt Yapı Yatırım Hesabı" adı altında bir hesap oluşturur.

ç) Ortak programa alınmayan yatırımların her Bakanlık ile ilgili Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi bütçelerinden yapacakları harcamalarla yerine getirilmesini sağlamak üzere bir program tespit eder ve bu programın uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder.

d) İlgili kuruluşlarca imar planı olmayan alanlarda önceden yapılmış tesislerin, yeni imar durumuna uygun yol yapım çalışmaları bitmeden, mevcut tesislerin uygun hale getirilmesini sağlar.

e) Kazı yapılacak tarihleri tespit eder, kazı yapmanın yasak olduğu tarihlerde acil durumlar için büyükşehir belediye başkanına veya AYKOME birimi yöneticisine yetki verir.

f) Alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı verir ve buna ilişkin bedeli belirler.

g) AYKOME’ye katılan tüm kuruluşların kent içinde kullanacakları malzemelerle ilgili standartları belirler.

ğ) Gerekli görülen konularda UKOME ile işbirliği yapar.

İKİNCİ BÖLÜM

TOPLANTI VE TOPLANTI USULÜ

TOPLANTI:

MADDE 9 –(1) AYKOME büyükşehir belediye başkanın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, 7 nci maddede belirtilen üyelerle önceden kararlaştırılan tarih ve yerde toplanır.

(2) Başkanın gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin yazılı teklifi ve başkanın daveti üzerine belli konuların görüşülüp karara bağlanmasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere en geç bir hafta içerisinde toplanır.

(3) Toplantılarda belirlenen gündem dışında üyelerin teklif ettiği konular, kurul tarafından kabul edilmek şartıyla görüşülebilir.

Toplantı usulü

MADDE 10 –(1) AYKOME toplantıları;

a) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile başkan tarafından açılır.

b) Mazereti olan üyenin yerine kurumları tarafından görevlendirilecek bir yetkili toplantıya katılır.

c) Oylamalar açık oylama şeklinde yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sayılır. Kararlarda çekimser kalınamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ALT YAPI KOORDINASYON BIRIMI

  Birim

MADDE 11 –(1) AYKOME’nin sekreterya hizmetleri, büyükşehir belediye başkanlığı bünyesinde bu amaçla oluşturulacak alt yapı koordinasyon birimi tarafından yürütülür.

Görevleri

MADDE 12 –(1) Alt yapı koordinasyon birimi;

a) Başkanlığın talimatı doğrultusunda gündemi hazırlar, görüşme tutanaklarını ve kararları düzenler, alınan kararları ilgili makamlara gönderir.

b) AYKOME’ye üye gönderen kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişimi sağlar.

c) Alt yapı yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşlarına ait taslak programları birleştirerek kesin program taslağını hazırlar ve AYKOME’nin onayına sunar.

ç) Birden fazla kurumca aynı yer ve aynı anda yapılması gereken alt yapı yatırımlarını ortak program taslağına alır ve AYKOME’nin onayına sunar. Kamu kurum ve kuruluşlarının ortak programa alınmayan alt yapı yatırımları için hazırlanan programlara uygun olarak ruhsat verilmesini teklif eder. Ruhsatsız kazı yapılmasını önler. Ruhsatsız kazı yapıldığının tespiti durumunda, kazı yapanlar hakkında gerekli işlemin yapılmasını sağlar.

d) Ortak programa alınan alt yapı yatırımları için tranşe, galeri ve tünel gibi inşaat tipini belirler, projesini ve ihale dosyasını hazırlar, alt yapı yatırımları ihale edildiği takdirde ihale komisyonunun sekreterya görevini yürütür.

e) Ortak programa girmediği için kurumların kendilerince yapılan alt yapı yatırımlarının AYKOME programına ve kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını izler.

f) Doğal afet, güvenlik, sağlık gibi önceden belirlenemeyen zorunlu hallerde kazı izni verir.

Çalışma esas ve usulleri

MADDE 13 –(1) AYKOME’nin görev konuları ile ilgili olarak;

a) Alt yapı yatırımı yapan kurumlar ile ilçe ve ilk kademe belediyeleri müteakip yılın taslak programlarını Eylül ayı sonuna kadar alt yapı koordinasyon birimine iletirler. Alt yapı koordinasyon birimi, taslak programların ön görülen başlama ve bitirme tarihlerini, tranşelerin uzunluğunu, işin önem ve gereğini, ana yol veya tali yol durumlarını, yolun kaplama tipinive diğer faktörleri göz önüne alarak kesin program taslağı haline dönüştürür ve AYKOME’ninonayına sunar.

b) Birden fazla kurumun aynı yerde alt yapı yatırımı yapacağı anlaşılırsa, ortak programa alınan alt yapı yatırımları, teknik bir engel yoksa tranşe içine yerleştirilmesi ve ortak tranşe ile ilgili bütün iş ve işlemler, bu doğrultuda ilk keşif ihale dosyası hazırlanması, kurumların hisselerine düşen gider miktarının belirlenmesi, ortak ruhsatın verilmesi hususlarını tespit ederek AYKOME’nin onayına sunar. Alt yapı koordinasyon biriminin hazırladığı ve ortak yatırıma girmeyen alt yapı tranşelerini AYKOME’nin onayladığı programa ve verilen ruhsata uygun olarak kurumlar kendileri yaparlar.

c) Alt yapı programlarının hazırlanmasında, taslakların birleştirilip kesinleştirilmesinde gerekli koordinasyonu sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ALT YAPI YATIRIM HESABI

  Hesabın oluşumu ve geliri:

MADDE 14 –(1) Alt yapı yatırım hesabı, ortak programa alınan altyapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden bu hesaba yapılacak aktarım ile kazılardan elde edilen gelirlerden oluşur.

(2) Alt yapı koordinasyon merkezinin bütçesi büyükşehir belediye bütçesi içinde yer alır. Ayrıca, belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturularak alt yapı yatırım hesabına aktarılacak tutarlar da gelir bütçesinin ilgili bölümünde gösterilir ve bu gelirler amacının dışında harcanamaz.

(3) Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri cadde, bulvar, meydan ve sokaklarında yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler büyükşehir belediyesi bünyesinde açılacak alt yapı yatırım hesabında toplanır. Sokakların kazısından elde edilen gelirler ilgili belediyeye aktarılır. Bu paralar büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyeleri tarafından sadece cadde, bulvar, meydan ve sokakların asfalt ve kaldırımların yapımında kullanılır. Bu gelirler amacı dışında kullanılamaz.

Harcama usulü

MADDE 15 –(1) Alt yapı yatırım hesabının kullanımı büyükşehir belediyesinin tabi olduğu harcama usul ve esaslarına tabidir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 –(1) Alt yapı yatırım hesabının harcama yetkilisi alt yapı koordinasyon biriminin en üst yöneticisidir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Komisyonlar:

MADDE 23 –(1) AYKOME ve UKOME görevleri ile ilgili konuların incelenmesi için kendi üyeleri arasından komisyon kurulabilir. Komisyonun çalışma süresi, komisyonun kurulmasına ilişkin kararda belirtilir ve komisyon raporunu kararda belirlenen süre içinde vermek zorundadır.

Koordinasyon:

MADDE 24 –(1) AYKOME ve UKOME’nin görev ve yetkileri ile ilgili hizmet ve faaliyetlerinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon büyükşehir belediye başkanı tarafından sağlanır.

Personel görevlendirilmesi:

MADDE 25 –(1) AYKOME ve UKOME’nin işlerini yürütmek üzere oluşturulan birimlerde, büyükşehir belediye personeli dışında da kamu kurum ve kuruluşlarından program hazırlama, etüt proje yapma ve kontrollük gibi hizmetlerde çalıştırılmak üzere konusunda uzman olan personel geçici olarak görevlendirilebilir. Görevlendirme ve özlük haklarına ilişkin hususlarda yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

Harcamalar:

MADDE 26 –(1) AYKOME ve UKOME’nin idari iş ve işlemlerinin gerektirdiği her türlü harcamalar büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılanır.

Düzenleme yapma yetkisi:

MADDE 27 –(1) Büyükşehir belediyeleri; alt yapı yatırımları ile ulaşım ve toplu taşıma hizmet ve faaliyetlerinin amaca uygun, etkili ve verimli yürütülmesini sağlamak üzere bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda;

a) Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özelliklerini dikkate alarak, birinden diğerine çeşitlilik ve farklılık arz eden, nicelik ve niteliklerini,

b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile ilgili mevzuatına ve bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla hizmet ve yatırımlarla ilgili her türlü inşaat ve kazı yapılmasında, bağımsız ve ortak tranşe açılmasında ve benzeri konularda uyulması gereken zaman ve yer şartları ile mahalli imkan ve benzeri durumlarını,

göz önünde bulundurarak büyükşehir belediye meclisinin kararı ile düzenleme yapabilirler.

Ulaşım hizmetlerine ilişkin işlemler:

MADDE 28 –(1) Nüfus artışı ve şehrin ulaşım planı dikkate alınmak suretiyle büyükşehir sınırları dâhilinde taşıma ihtiyacı, UKOME tarafından düzenlenecek bir raporla İçişleri Bakanlığına bildirilir.

(2) Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçları ile toplu taşım araçlarının tahsis süreleri, ticari plaka sayıları ile bu plakaların verilmesine ilişkin usul, esas ve devir ücretleri UKOME’ce tespit edilir.

Kazanılmış haklar:

MADDE 29 –(1) Büyükşehir belediyeleri dâhilinde daha önce il trafik komisyonları veya valiliklerce alınan karar veya izinlerle elde edilmiş haklar saklıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

 MADDE 30 –(1) 15/4/1985 tarihli ve 18726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Büyük Şehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri ve Fon Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 –(1) Bu Yönetmelikle öngörülen birimler, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde oluşturulur.

GEÇİCİ MADDE 2 –(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içerisinde büyükşehir belediyelerinin bulunduğu il valilikleri, il trafik komisyonlarında UKOME’lerin görevli oldukları konularla ilgili almış oldukları karar, bilgi ve belgeleri UKOME birimlerine devrederler.

Yürürlük:

MADDE 31 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

MADDE 32 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.