Şehir Tiyatrosu Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

T.C.
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Kültür ve  Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğü

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1– (1) Bu yönetmeliğin amacı, Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğünün teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte ifade edilen;

a.   Başkan: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanını,

b.   Başkanlık: 5393 sayılı Kanun’un 42 nci maddesine göre yetki devredilen yöneticileri,

c.    Büyükşehir Belediyesi: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini,                      

d.   Belediye: Diyarbakır’da bulunan ilçe belediyelerini,

e.   Belediye Meclisi: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisini,

f.     Genel Sekreter Yardımcısı: Şehir Tiyatroları Müdürlüğünün bağlı bulunduğu ilgili Genel Sekreter Yardımcısını,

g.   Daire Başkanı: Şehir Tiyatroları Müdürlüğü’nün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,

h.   Müdürlük: Şehir Tiyatroları Müdürlüğünü,

i.     Müdür Yardımcısı: Şehir Tiyatroları Müdürlüğünde, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde görev yapan kadrolu Müdür Yardımcısını,

j.     Şef: Şehir Tiyatroları Müdürlüğünde görev yapan şefleri,

1)        Sözleşmeli Memur: Şehir Tiyatrolarında 7.5.1987 tarih ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanun’un 5. Maddesinde tanımlanan ve aşağıda unvanları belirtilen personeli,

2)        Sanatkâr Memur: Genel Sanat Yönetmeni, Stajyer Sanatçı, Oyuncu, Yönetmen, Baş Dekoratör, Baş Korrepetitör, Müzik İşleri Yöneticisi, Dekor Tasarımcısı, Kostüm Tasarımcısı, Sanat Teknik Şefi unvanlarıyla görev yapan “A” kategorisi personeli,

3)        Uygulatıcı Uzman Memur: Baş Realizatör, Baş Işık Uzmanı, Baş Perukacı, Teknik Şef, Dramaturg, Korrepetitör, Sahne Fotoğrafçısı unvanlarıyla görev yapan “B” kategorisi personeli,

4)        Uzman Memur: Suflör, Sahne Terzisi, Sahne Işıkçısı, Sahne Makinisti, Butafor, Sahne Marangozu, Sahne Demircisi, Sahne Kunduracısı, Aksesuarcı, Kuaför-Perukacı ve Makyajcı, Realizatör, Dekor Boyacısı, Efektör–Kondüvit, Atölye Ressamı, Şapkacı unvanlarıyla görev yapan “C” kategorisi personeli,

k.    Çalışan Personel: Şehir Tiyatroları Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli, ifade eder.

          

İkinci Bölüm

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

          

Teşkilat

MADDE 4– (1) Müdürlüğünün Teşkilat Şeması aşağıdaki gibidir:

a.    Kurullar

1)        Edebi Kurul

2)        Yönetim Kurulu

3)        Disiplin Kurulu

4)        Teknik Kurul

 

b.   İdari Birimler

1)        Müdür

2)        Müdür Yardımcısı

3)        Şef

4)        İdari İşler Personeli

5)        Gişe Personeli

6)        Sekretarya

7)        Hizmetli

8)        Şoför

9)        Mali İşler Birimi

10)    Atölyeler Sorumlusu

11)    Sahneler Sorumlusu

12)    Kütüphane, Arşiv ve Müze Birimi

13)    İdare Amirliği

c.    Sanatsal Birimler

1)   Genel Sanat Yönetmeni

2)   Sahne Yöneticisi

3)   Baş Dekoratör

4)   Dramaturgi Bürosu

5)   Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Birimi

6)   Dış İlişkiler, Festival ve Turneler Birimi,

7)   Basın ve Halkla İlişkiler Birimi

 

 

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

 

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 5- (1) Müdürlüğün görevleri şunlardır:

a.    Sanatın ve özellikle tiyatronun toplumsal görevine uygun olarak çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik halkın kültürel üretiminin, estetik duygularının, sanat düzeyi ve sanat bilincinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, tiyatro sanatını geliştirmek, yaygınlaştırmak.

b.    Tiyatronun geleceğe yönelik yaratıcı atılımlar yapmasına katkıda bulunmak, bu katkıyı gerçekleştirmek için yerli ve yabancı tiyatro eserlerinin seçkin örneklerine repertuarında yer vermek ve bu eserleri seyircisine ulaştırmak, yerli oyun yazarlarının yetişmesini ve eserlerini sergilemesini teşvik etmek.

c.    Yerli ve yabancı tiyatrolar, ülke temsilcileri, görsel ve sahne sanatlarıyla iştigal eden kurum, kuruluş ve sanatçı kişilerle ortak projeler yürütmek, yurtiçi ve yurtdışı festivaller, ödüllü-ödülsüz etkinlikler ve organizasyonlar gerçekleştirmek, yurtiçi ve yurtdışı festival ve organizasyonlara katılmak, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik kurslar düzenlemek ve oyunlar sahnelemek.

d.    Gerektiğinde Şehir Tiyatrosuna 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna dayalı olarak personel almak.

e.    Tiyatroyu yaygınlaştırmak maksadıyla görsel ve sahne sanatlarıyla ilgili hizmet alımları gerçekleştirmek.

 

 

Kurullar

 

 

Edebi Kurul

MADDE 6- (1) Oluşumu:Edebi Kurul, 6 (Altı) kişiden oluşur. Üyeler aşağıdaki şekilde belirlenir:

a.    Müdürlüğün bağlı bulunduğu Daire Başkanı,

b.    Genel Sanat Yönetmeni,

c.    Şehir Tiyatroları Müdürü,

d.    Müdürlük sözleşmeli memurları arasından Başkan tarafından belirlenecek 1 (bir) üye,

e.    Kültür, sanat ve edebiyat ile ilgili meslek örgütlerinden veya kültürel çalışmalarıyla tanınan kişiler ve basın mensupları arasından Başkan tarafından belirlenecek 2 (iki) üye olmak üzere toplam 6 (Altı) üyeden oluşur.

f.     Daire Başkanı, Genel Sanat Yönetmeni ve Müdür dışındaki üyelerin görev süreleri azami 2 (iki) yıldır. Süre dolmadan da üye değişikliği yapılabilir.

g.    Daire Başkanı, Genel Sanat Yönetmeni ve Müdür dışındaki üyeler üst üste iki dönem seçilebilirler. Üyelerden birinin yeri boşaldığında, yerine seçilen ya da atanan üye, önceki üyenin görev süresini tamamlar. Ancak bu durum bu üyenin iki dönem daha seçilebilmesine engel teşkil etmez.

 

(2)     Çalışma Şartları ve Esasları:

a.   Edebi Kurul, sahnelenecek oyunları belirler. Genel Sanat Yönetmeni bu oyunların içinden o yılın repertuarını oluşturur.

b.   Edebi Kurulun sekreterya görevini Baş Dramaturg yapar.

c.    Sekreterya, kurula incelenmek üzere gönderilen oyun metinlerinin üyelere dağıtılmasından ve oyun raporlarının Kütüphane, Müze ve Arşiv Şefliği'ne tesliminden sorumludur.

d.   Edebi Kurula Daire Başkanı başkanlık eder.

e.   Edebi Kurul, sezon repertuarı için önerilerini Şubat ayı sonuna kadar Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere Müdürlüğe bildirir.

f.     Edebi Kurul, Başkan veya 3 (üç) üyenin isteği üzerine olağanüstü toplantı yapabilir.

g.   Gündemde yer alan konular sırayla görüşülür ve tek tek oylanarak karara bağlanır. Oylamada eşitlik olması durumunda Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

h.   Kurul üye sayısının ekseriyetiyle toplanır, iştirak edenlerin ekseriyetiyle karar verir.

i.     Kurul ayda bir toplanır.

j.     Kurul her sezon için yeniden oyun tesbitinde bulunur; tesbit edilen oyun önceki dönemlerde önerilen oyunlar arasından da seçilebilir.

 

Yönetim Kurulu

MADDE 7- (1) Oluşumu: Kurul, 7 (yedi) kişiden oluşur ve aşağıdaki şekilde belirlenir:

a)   Müdürlüğün bağlı bulunduğu Daire Başkanı,

b)   Müdür,

c)    Genel Sanat Yönetmeni,

d)   Müdürlük sözleşmeli memurları arasından Başkan tarafından belirlenecek 2 (iki) üye,

e)   Belediye Meclisi üyeleri arasından Başkan tarafından belirlenecek 2 (iki) üye olmak üzere toplam 7 (yedi) üyeden oluşur.

f)     Daire Başkanı, Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni dışındaki üyelerin görev süreleri azami 2 (iki) yıldır, süre dolmadan da üye değişikliği yapılabilir.

g)   Sözleşmeli memurlar arasından belirlenmiş üyeler yeniden tercih edilebilirler, ancak bu üst üste iki dönemden fazla olamaz.

h)   Başkan tarafından belirlenen üyelerin her ne sebeple olursa olsun üyeliklerinin sona ermesi halinde, aynı usul ve esaslar çerçevesinde yeniden üye belirlenir ve yeni üye, eski üyenin kalan görev süresini tamamlar.

i)     Başkan tarafından belirlenen üyelerde iki yıllık bekleme süresi beklenmeksizin değişiklik yapılabilir.

j)     Herhangi bir yasal nedenle Meclisin feshedilmesi veya Belediyeye Kanuna uygun Kayyum atanması halinde Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından Meclis üyelerinin yerine 2 yeni üye atanır. Daha önce meclis üyeleri arasından Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından atanmış meclis üyesi olan üyelerin görevi kendiliğinden sona erer.

 

(2)      Çalışma Şartları ve Esasları:

a)   Kurula Daire Başkanı başkanlık eder.

b)   Kurul, Mayıs ayı içerisinde oluşturulur, Haziran ayında göreve başlar. Yeni üyeler göreve başlayıncaya kadar eski üyelerin görevi devam eder.

c)    Kurulun sekreterya görevini Müdürlük yürütür.

d)   Kurul en geç 15 (on beş) günde bir toplanır.

e)   Kurul, sekreteryanın üyelere önceden bildirdiği gündemle toplanır.

f)     Kurul üye sayısının ekseriyetiyle toplanır, iştirak edenlerin ekseriyetiyle karar verir.

g)   Kurul, 3 (üç) üye veya kurul başkanının talebiyle olağanüstü toplantı yapabilir.

h)   Yaz döneminde kurul toplantılarının hangi zaman aralıklarıyla yapılacağı, Mayıs ayı toplantısında özel takvime bağlanır.

i)     Kurulda alınan kararlar, Müdürlükçe imzalanıp onaylanmış bulunan Karar Defterine muntazaman yazılıp üyelerce imza altına alınır. Kurul karar defteri ve diğer Kurul evrakları Müdürlük tarafından muhafaza edilir.

(3)        Görevleri:

a.     Müdürlüğün sanat faaliyetlerini, tiyatronun kuruluş amacından sapmadan, günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde planlamak, programlamak.

b.     Genel Sanat Yönetmenince o sezon sahnelenmeleri uygun bulunan oyunların Şehir Tiyatroları repertuarına alınmasına karar vermek.

c.      Yıllık sanat bütçesini hazırlamak.

d.     Genel Sanat Yönetmeninin sanat faaliyetleriyle ilgili tekliflerini görüşüp karara bağlamak.

e.     “Çocuk Şenliği”, “Gençlik Günleri”, "Tiyatro Festivali" gibi özel adlarla çeşitli tiyatro programlarını görüşerek karara bağlamak ve sorumlularını tesbit etmek.

f.       Şehir Tiyatrolarının milli veya milletlerarası düzeydeki şenlik, şölen, festival, turne ve ortak prodüksiyon gibi sanat gösterimleri konusunda karar vermek.

g.     Sahnelenen oyunlarla ilgili gala gösterileri yapılması hususunda karar almak.

h.     Teknik Kurul tarafından hazırlanan oyun maliyet projesini inceleyerek, aynen veya değiştirerek kabulüne veya reddine karar vermek.

i.       Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yeni tiyatro sahneleri açılması veya kapatılması için teklifte bulunmak.

j.       Yurt dışından davet alan Müdürlük kadrosunda görev yapan personelle ilgili karar almak.

k.      Sanatçı, yönetmen, dekor tasarımcısı, kostüm tasarımcısı gibi tiyatro adamları ile yasalara uygun bir biçimde yabancı sanatkâr, yönetmen, kostüm tasarımcısı, eğitmen gibi tiyatro adamlarını davet etmek.

l.       Sözleşmeli memurların Müdürlüğe alınma, ödüllendirme ve sözleşmelerinin yenilenmesini önermek.

m.   Sözleşmeli memurların meslekleri ile ilgili kurum dışı çalışma taleplerini karara bağlamak.

n.     Yönetim Kurulu, sözleşmeli personelin kurum dışı çalışmalarını belli şartlara bağlayabileceği gibi, bu hususta kısıtlamaya da gidebilir.

o.     Genel Sanat Yönetmeni ve Müdürün birlikte hazırladıkları performans değerlendirmelerini karara bağlamak.

p.     Bu fıkrada ifade edilen c), e), f), g), i), j), k) ve l) bentleri Başkanlık onayına sunulmak durumundadır.

q.     Bu Yönetmelikte Yönetim Kurulu’na atfedilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Disiplin Kurulu

MADDE 8- (1) Oluşumu:

a.     Müdürlüğün bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı,

b.     Şehir Tiyatroları Müdürü,

c.      Başkan tarafından belirlenen Şehir Tiyatrolarında kesintisiz en az 5 (beş) yıl sözleşmeli memur olarak hizmet vermiş, fakülte veya dengi okul mezunu 2 (iki) sanatkâr memur,

d.     Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinden 1 (bir) müfettiş,

e.     Hukuk Müşavirliğinden 1 (bir) hukukçu olmak üzere

toplam 6 (Altı) üyeden oluşur.

 

(2)   Çalışma Şartları ve Esasları:

a.     Kurula Genel Sekreter Yardımcısı başkanlık eder.

b.     Kurul sekreteryası Müdürlük tarafından yürütülür.

c.      Kurul salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır; eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

d.     Disiplin Kurulunda görev yapan Başkan dışındaki üyelerin görev süreleri azami 5 (beş) yıldır. Süre sonunda üye yeniden seçilebilir, ancak bu seçim iki dönemden fazla olamaz.

e.     Disiplin Kurulu, kendisine intikal ettirilen konu ve dosyalar sebebiyle toplantı yeri ve tarihi belirleyerek toplanır.

f.       Disiplin Kurulu, gerektiğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

g.     Bu Yönetmelikte belirtilen uyarma ve kınama cezalarıyla ilgili kararlar Müdür tarafından verilir; cezaya konu eylemin sanatsal işleyişle ilgili olması halinde, Genel Sanat Yönetmeninden istenen görüş 7 (yedi) günde alınamazsa Müdür tarafından re’sen verilir. Bu cezalara itirazlar Belediye Yüksek Disiplin Kurulu’na yapılır.

h.     Uyarma ve kınama gerektirenler haricindeki eylemlerden dolayı gerekli soruşturma Müdürlükçe yapıldıktan sonra, tekâmül ettirilen evrak Disiplin Kuruluna sevk edilir.

i.       Temelli çıkarma hakkında Disiplin Kurulu görüş bildirir, bu cezaya karar verme yetkisi Belediye Yüksek Disiplin Kurulu'na aittir.

 

Teknik Kurul

MADDE 9– (1)  Teknik Kurul; sahnelenecek her bir oyunla ilgili olarak Baş Dekoratör, Sahne Yöneticisi, oyunun Yönetmeni, ilgili Müdür Yardımcısı, oyunun Dekor Tasarımcısı, oyunun Kostüm Tasarımcısı, Sanat Teknik Şefi, Atölyeler Şefi, Baş Realizatör, Baş Işık Uzmanı, Kuaför-Makyaj Uzmanı, Sahne Sorumlusu, Butafor Atölye Sorumlusu, Marangoz Atölyesi Sorumlusu, Demir Atölyesi Sorumlusu, Kundura Atölyesi Sorumlusu, Boya Atölyesi Sorumlusu, Efekt-Kondüvit Birim Sorumlusundan oluşur.

(2)       Teknik Kurul her oyun için ayrı ayrı toplanmak zorundadır. Ayrıca yılda en az iki kez de genel değerlendirme amacıyla toplanır.

(3)      Teknik Kurula Baş Dekoratör Başkanlık yapar, Genel Sanat Yönetmeninin belirlediği Sanat Teknik Şefi Kurulun Sekretarya görevini yürütür.

(4)      Teknik Kurul Sahne Yöneticisinin çağrısıyla toplanır. Oyunla ilgili bütün teknik konuların görüşüleceği bu kurulda oyun maliyet projesi düzenlenerek Yönetim Kuruluna sunulur.

(5)      Teknik Kurul, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan oyunlarla ilgili oyun maliyet raporunu belirlenen programa uygun süreç içerisinde tamamlamak zorundadır.

(6)      Sekretarya, kurul toplantılarının sekretarya görevinin yanı sıra, kurul kararlarının muhafaza edilmesinden, Müdürlük ve Genel Sanat Yönetmenine iletilmesinden sorumludur.

(7)      Teknik Kurul, Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Birimi için de aynı görev ve sorumlulukları taşır ve gerçekleştirir.

(8)      İş, görev ve sorumluluklarını Başkanlığın belirlediği iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde uygulanmasını sağlar, buna ilişkin gerekli tedbirleri alır, aldırır.

(9)      Bu Yönetmelik ile kendisine atfedilen diğer görevleri yerine getirir.

İdari Birimler

 

Müdür

MADDE 10– (1) Müdür, atanma şartlarına haiz memurlar arasından Başkan tarafından atanır.

(2)     Müdürlüğü temsil eder.

(3)     Müdürlüğün idari yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

(4)     Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

(5)     Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu personelin özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

(6)     Kendi Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlar,

(7)     Tiyatronun idari işleri ile Genel Sanat Yönetmeninin uhdesinde bulunan sanatsal faaliyetlerle ilgili idari hizmetleri koordine eder.

(8)     Müdürlük işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.

(9)     Müdürlükte görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde performans notları düzenler, mazeretlerine binaen personele günlük izin verir, diğer izinlerin kullanış zamanlarını düzenler.

(10)Geçici süre ile görevde bulunmayacağı durumlarda, Müdürlüğe tayin şartlarını taşıyan yardımcılarından birini Müdürlüğe vekâlet etmek üzere onaya sunar.

(11)Müdürlük bütçesini hazırlar ve Daire Başkanlığına sunulmak üzere Yönetim Kurulu’na iletir.

(12)Şehir Tiyatrolarında görev yapan memur ve sözleşmeli bütün personelin birinci disiplin amiridir. Sanatçıların performans değerlendirmelerini Genel Sanat Yönetmeni ile birlikte yapar.

(13)Yönetim Kurulu ve Edebi Kurulun tabii üyesidir.

(14)Şehir Tiyatroları yayın organının Belediye adına sahibidir.

Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

Müdür Yardımcısı

MADDE 11- (1)Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Müdürlük makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

Şef

MADDE 12- (1) Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar. Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

Sahneler Sorumlusu

MADDE 13- (1)Sahne Sorumlusu, "Sanatkâr Memur" veya "Uzman Sanatkâr Memur" kadrosunda bulunan, fakülte veya dengi okul mezunu personel arasından Yönetim Kurulunca görevlendirilir.

(2)     Gerek oyunların prova edilmesi, gerekse oyunların sahnelenmesi aşamasında teknik açıdan sahne üzerindeki faaliyetlerin koordine edilmesinden sorumludur.

(3)     Her sahnede "Uzman Sanatkâr Memur" veya "Uzman Memur" kadrosunda görev yapmakta olan personel arasından Yönetim Kurulunca bir Sahne Sorumlusu görevlendirilir ve bu amaçla görevlendirilen personel, Sahneler Sorumlusuna bağlı olarak çalışır.

(4)     Sahneler Sorumlusu, Sahne Yöneticisi ve ilgili Müdür Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

 

Kütüphane, Arşiv ve Müze Birimi

MADDE 14- (1)Müdürlüğün kütüphane ve arşiv bölümünü düzenler, faaliyetlerini takip eder.   

(2)     Müdürlükte bulunan bütün yayınların, teksir ya da el yazması eserlerin, yazılı ve basılı belgelerin, reji defterlerinin, Edebi Kurul raporlarının, Teknik Kurul raporlarının, oyun resim ve fotoğraflarının, ses ve görüntü kayıtlarının muhafazası ile gazete kupürlerinin tasnifini yapar ve korur. Bütün bu malzemeler Kütüphane ve Arşiv Şefinin zimmetindedir.

(3)     Müdürlükte bulunan bütün yayınları, video ve film arşivini, oynanmış teksir ya da el yazması oyunları, yazılı ve basılı bütün belgeleri, reji defterlerini, oyun resim ve fotoğraflarını, ses bantları ve gazete kupürlerini Müdürlükten izin alınması ve belgelerin asıllarının kütüphane dışına çıkarılmaması şartı ile isteklilerin istifadesine sunar.

(4)     Türk tiyatro tarihinin ana arşivini kapsayacak bir müzenin oluşturulmasına yarayacak eşya ve belgelerin toplanması için Müdürlüğe bağlı bir tiyatro müzesi oluşturulmasına çaba sarfeder.

(5)     İlgili Müdür Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

 

Basın Yayın Birimi

MADDE 15- (1) Tercihen İletişim Fakültesi veya Fakültelerin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümlerinden mezun memur veya sözleşmeli memur personel arasından bir personel, Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilir.

(2)     Büroda Müdürlüğün atayacağı yeteri kadar memur, sözleşmeli memur, işçi ve geçici statüde çalışan personel görev yapar.

(3)     Oyunlar başta olmak üzere kurumun ihtiyaç duyduğu bütün tasarım ve baskı işleri büro marifetiyle koordine edilir.

(4)     Sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi hususunda Genel Sanat Yönetmenine, idari ve mali konularda ilgili Müdür Yardımcılarıyla koordineli çalışır.

 

İdare Amiri

MADDE 16- (1)Her bir tiyatro salonu için, Müdürlükte görev yapan kadrolu personel arasından Müdür tarafından görevlendirilir.

(2)     Tiyatro binalarının yangın ve sabotajlara karşı korunmasını sağlamak ve gerekli tedbirleri almak, gişelerden başlayarak temsil sonuna kadar seyirciye en iyi hizmeti sunmakla görevlidir.

(3)     Binaların temizliği, bakımı, gerekli onarımların yaptırılması için ilgili birimlerle koordinede bulunur.

(4)     Oyunun zamanında ve disiplin içerisinde başlayabilmesi için nöbetçi yönetmen ile koordine eder ve seyircilerin yerlerine oturmalarını sağlar.

(5)     İdari konularda sahne üzerinde ihtiyaç duyulan hususlarda ilk müdahale İdare Amirinin sorumluluğundadır.

(6)     Oyun sonrası tiyatroda görevli bütün personelin servislerle sağlıklı bir şekilde evlerine ulaştırılmalarından sorumludur.

(7)     İlgili Müdür Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

 

 

Sanatsal Birimler

 

 

Genel Sanat Yönetmeni

MADDE 17- (1) Fakülte veya dengi okul mezunu olmak kaydıyla, memur olma şartlarını taşıyan, kurum içinden veya dışından sanatkâr memur statüsünde atanabilme şartlarını haiz veya tiyatro alanında çalışan rejisör, oyuncu veya kültür sanat alanındaki çalışmalarıyla tanınan yazar, eleştirmen, araştırmacı, çevirmen, öğretim üyesi veya öğretim görevlisi kişiler arasından, Başkan tarafından atanır.

(2)     Herhangi bir nedenle görevinin başında bulunamayacak olan Genel Sanat Yönetmenine, sanatkâr memurlar arasından görevlendireceği biri vekâlet eder.

(3)     Genel Sanat Yönetmeni, sezon repertuarına alınmasını uygun gördüğü oyunları, sahnelenmek üzere Yönetim Kurulu’na teklif eder.

(4)     Yönetim Kurulu onayından geçen sezon repertuarını Mayıs ayının ilk haftası içerisinde Müdürlük resmi repertuarı olarak ilan eder.

(5)     Yönetim Kurulunun plan ve program altına aldığı sanat faaliyetlerinin icra edilmesini temin eder, Müdürlüğün sanat çalışmalarını düzenler.

(6)     Sahnelenecek oyunların yönetmenlerini tayin eder ve sanatçı rol dağılımlarını onaylar.

(7)     Bir tiyatro sezonunda oynanacak oyunların başlama tarihlerini, hangi sahnede, ne kadar süre ile oynanacağını belirler.

(8)     Müdürlüğün sanat çalışmalarını düzenler, sanatçıların performans değerlendirmelerini Müdür ile birlikte yapar ve Yönetim Kurulu’na sunar.

(9)     Müdürlüğün ulusal ve uluslararası düzeydeki şenlik, şölen, festival ve turneler gibi sanat gösterileri düzenlemesi konusundaki faaliyetleri gerçekleştirmek için Müdürlük ile koordine eder.

(10)Genel Sanat Yönetmeni tekrar atanabileceği gibi, sözleşmesinin bitiminde sözleşmesi uzatılmayarak sözleşmesi fesih de edilebilir. Bu yetki Büyükşehir Belediyesi Başkanına aittir. Büyükşehir Belediyesi Başkanı sözleşme süresi sona ermeden de Genel Sanat Yönetmenini değiştirebilir ve sözleşmesi devam eden Genel Sanat Yönetmenini sözleşme süresinin sonuna kadar uzman olarak Şehir Tiyatroları Müdürlüğü bünyesinde görevlendirebilir.

(11)      Bu Yönetmelikte kendisine verilen diğer görevleri ifa eder.

 

Sahne Yöneticiliği

MADDE 18- (1) Genel Sanat Yönetmeni, aşağıdaki görevleri ifa etmek üzere, Müdürlüğün sanatkâr memurları arasından fakülte veya dengi okul mezunu bir personeli Yönetim Kurulu’nun onayı ile Sahne Yöneticisi olarak tayin eder.

(2)     Sahne Yöneticisi, tiyatro hizmetinin sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için sahneye ve öteki teknik bölümlere ilişkin ihtiyaçları planlar.

(3)     Oyunlarla ilgili sanat üretim işlerini planlar.

(4)     Tiyatronun sanat bölümleri arasındaki bağlantıyı sağlar.

(5)     Yönetim Kurulu tarafından kararı alınan ve Genel Sanat Yönetmenince kadrosu belirlenen oyunlar için Teknik Kurulu toplar; oyun bütçesi raporunu Yönetim Kuruluna sunar.

(6)     Oyun programını ve prova düzenlerini yapar; yayınlayarak takip ve kontrol eder.

(7)     Teknik Kurul raporları ile prova edilmekte ya da oynanmakta olan oyunlardan gelen raporları toplar, gecikmesinde sakınca bulunan önlemleri aldıktan sonra kendi görüşünü de ekleyerek görüşülmek üzere Yönetim Kurulu’na verir.

(8)     Tiyatro çalışanlarının sanatla ilgili faaliyetlerinde verimlerini artırmak için gereken tedbirleri alır ve Yönetim Kurulu’na sunar.

(9)     Özel gün, şenlik ve provaları koordine eder.

(10)Sahne Yöneticisi, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden dolayı Genel Sanat Yönetmenine karşı sorumludur.

 

Baş Dekoratör

MADDE 19- (1) Baş Dekoratör olarak atanabilmek için Şehir Tiyatrolarında en az 5 (beş) yıl dekoratör kadrosunda görev yapmış olmak şarttır. Yönetim Kurulunca, Genel Sanat Yönetmeninin önerisi ile kadroya atanmak üzere teklif edilebilir.

(2)     Baş Dekoratör, sahnelenecek oyunların dekor tasarımlarını yapacak dekoratörlerin yönetmenlerle görüşerek görev dağılımlarını yapar.

(3)     Dekoratörler ve kostüm tasarımcıları tarafından ifa edilecek görevlerin takibini yapar.

(4)     Teknik Kurula başkanlık eder.

(5)     Dekor ve kostüm tasarımcıları, atölyeler sorumlusu ve sahneler sorumlusu Baş Dekoratöre bağlı olarak görev yapar.

(6)     Baş Dekoratör, görev verilmediği zamanlarda, Genel Sanat Yönetmeninin vereceği sanatsal alanla ilgili diğer görevleri kabul etmekle yükümlüdür.

(7)     Genel Sanat Yönetmenine bağlı olarak çalışır.

 

Dramaturji Bürosu

MADDE 20- (1)Dramaturji Bürosu, bir baş dramaturg ve yeteri kadar dramaturgdan oluşur.

(2)     Yönetim Kurulu, Genel Sanat Yönetmeninin teklif edeceği bir personeli baş dramaturg olarak görevlendirir.

(3)     Sezon repertuarı için Müdürlüğe gelen veya daha önceki yıllarda Repertuar Kurulundan olumlu karar almış tiyatro metinlerinden yönetmenler ve Genel Sanat Yönetmeni ile birlikte bir öneri listesi hazırlayarak Edebi Kurulun değerlendirmesine sunar. Sözkonusu liste Aralık ayı sonuna kadar tamamlanmak durumundadır.

(4)     Sezon repertuarı için belirlenecek oyunların tesbitinde, büroda görevli dramaturgların tamamının katılımı ile gerçekleşecek toplantıda her bir eser için oy çokluğu ile karar alınır.

(5)     Müdürlüğe gönderilen tiyatro eserlerini inceler ve uygun bulunup bulunulmadığına dair rapor düzenleyerek Edebi Kurula sunar.

(6)     Edebi Kurulun sekreterya görevini üstlenir.

(7)     Tiyatronun sürekli yayın organının hazırlanmasını sağlar.

Baş Dramaturg, tesbit edilen oyunların dramaturjisini gerçekleştirmek üzere Genel Sanat Yönetmeni ve Yönetmenle görüşerek her oyun için bir dramaturg görevlendirir.

 

Sahne Yöneticiliği

MADDE 21– (1) Genel Sanat Yönetmeni, aşağıda belirtilen görevleri ifa etmek üzere, Müdürlüğün sanatkâr memurları arasından uygun göreceği bir personeli Yönetim Kurulu Kararı ile Sahne Yöneticisi olarak tayin eder.

(2)  Sahne Yöneticisi, tiyatro hizmetinin sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için sahneye ve öteki teknik bölümlere ilişkin ihtiyaçları planlar.

(3)  Oyunla ilgili sanat üretim işlerini planlar.

(4)  Tiyatronun sanat bölümleri arasındaki bağlantıyı sağlar.

(5)  Yönetim Kurulu tarafından kararı alınan ve Genel Sanat Yönetmenince kadrosu belirlenen oyunlar için Teknik Kurulu toplar, oyun bütçesi raporunu Yönetim Kuruluna sunar.

(6)  Yönetim Kurulunca sahnelenmesine karar verilen, Genel Sanat Yönetmenince başlama tarihleri belirlenen, rol ve görev dağılımları yapılan oyunların programını ve prova düzenlerini yaparak Genel Sanat Yönetmeninin onayına sunar, yayınlayarak takip ve kontrolünü yapar.

(7)  Teknik Kurul raporları ile prova edilmekte ya da oynanmakta olan oyunlardan gelen raporları toplar, gecikmesinde sakınca bulunan önlemleri aldıktan sonra kendi görüşünü de ekleyerek görüşülmek üzere Yönetim Kuruluna verir.

(8)  Özel gün, şenlik ve provaları koordine eder.

(9)  Sahne Yöneticisi kendisine verilen görevleri yerine getirilmesinden dolayı Genel Sanat Yönetmenine karşı sorumludur.

(10)  Büyükşehir Belediyesini, Müdürlüğü yaptığı işte en iyi şekilde temsil eder, görev ve sorumluluklarını sanatsal ve resmi niteliklerin gerektirdiği saygınlıkla gerçekleştirir, üretime katkı koyar.

(11)  İş, görev ve sorumluluklarını Kurumun belirlediği iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde uygulanmasını sağlar, buna ilişkin gerekli tedbirleri alır, aldırır.

(12)  Yönetmelik ile kendisine atfedilen ve amirlerince verilecek diğer görevleri yerine getirir.

 

Baş Dekoratör

MADDE 22– (1)  Baş Dekoratör olarak atanabilmek için Müdürlükte en az 5 (beş) yıl dekoratör kadrosunda görev yapmış olmak şarttır. Yönetim Kurulunca, Genel Sanat Yönetmeninin önerisi ile kadroya atanmak üzere teklif edilebilir.

(2)  Baş Dekoratör, sahnelenecek oyunların dekor tasarımlarını yapacak dekoratörlerin yönetmenlerle görüşerek görev dağılımlarını yapar.

(3)  Dekoratörler ve Kostüm Tasarımcıları tarafından ifa edilecek görevlerin takibini yapar.

(4)  Teknik Kurula Başkanlık yapar.

(5)  Dekor ve Kostüm Tasarımcıları, Atölyeler Sorumlusu ve Sahneler Sorumlusu Baş Dekoratöre bağlı olarak görev yapar.

(6)  Baş Dekoratör, görev verilmediği zamanlarda Genel Sanat Yönetmeninin vereceği sanatsal alanlara ilgili diğer görevleri kabul etmekle yükümlüdür.

(7)  Genel Sanat Yönetmenine bağlı olarak görev yapar.

(8)  Büyükşehir Belediyesini, Müdürlüğü yaptığı işte en iyi şekilde temsil eder, görev ve sorumluluklarını sanatsal ve resmi niteliklerin gerektirdiği saygınlıkla gerçekleştirir, üretime katkı koyar.

(9)  İş, görev ve sorumluluklarını Kurumun belirlediği iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde uygulanmasını sağlar, buna ilişkin gerekli tedbirleri alır, aldırır.

(10)  Yönetmelik ile kendisine atfedilen ve amirlerince verilecek diğer görevleri yerine getirir.

 

Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Birimi

MADDE 23– (1) Tiyatro sevgisinin küçük yaşlardan itibaren oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla çocuklara ve gençlere seçkin tiyatro örneklerini sunmak, bu hususta deneysel çalışmalar yapmak ve oyun üretmek, çeşitli eğitim, panel, konferans gibi çalışmaları planlamak ve bunların hayata geçirilmesi için Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu birimi kurulur.

(2)  Genel Sanat Yönetmeni, birimi yönetmek üzere sanatkâr memurlar arasından uygun göreceği bir personeli Yönetim Kurulunun onayı ile Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Birimi Sorumlusu olarak tayin eder. Ya da Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde fakülte veya dengi okul mezunu kurum dışından birisi Genel Sanat Yönetmeninin önerisi Yönetim Kurulu Kararı ve Başkanlık Makamı Onayı ile atanabilir veya görevlendirilebilir.

(3)  Sanatsal faaliyetlerin yürütülmesinde Genel Sanat Yönetmenine, idari ve mali faaliyetlerin yürütülmesinde Müdüre karşı sorumludur.

(4)  Birimin ihtiyaç duyacağı personel görevlendirmesi Müdür ve Genel Sanat Yönetmenince birlikte gerçekleştirilir.

(5)  Birim gerçekleştireceği çalışmalara ilişkin yıllık programını ve bütçesini hazırlar, Yönetim Kurulunda görüşülmek ve karara bağlanmak üzere Teknik Kurula sunar. Kurul program ve bütçe üzerinde gerekli inceleme ve düzenlemeleri gerçekleştirdikten sonra Yönetim Kurulunca Karara bağlanmak üzere Genel Sanat Yönetmenine sunar. Karar altına alınmasıyla birlikte Müdürlüğün program ve bütçesine dâhil edilir.

(6)  Çocuk ve genç oyunlarının sahnelenmesinde ihtiyaç halinde Yönetim Kurulu Kararıyla geçici süreyle pedagog, psikolog, sosyal hizmet uzmanı gibi hizmetlerin alımını talep edebilir, çocuklara ve gençlere yönelik eğitimler düzenleyebilir.

(7)  İhtiyaç duyulması halinde kendi konusuyla ilgili görüşü alınmak üzere Genel Sanat Yönetmeninin önerisi ile Yönetim Kurulu toplantısına katılabilir.

(8)  Büyükşehir Belediyesini, Müdürlüğü yaptığı işte en iyi şekilde temsil eder, görev ve sorumluluklarını sanatsal ve resmi niteliklerin gerektirdiği saygınlıkla gerçekleştirir, üretime katkı koyar.

(9)  İş, görev ve sorumluluklarını Kurumun belirlediği iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde uygulanmasını sağlar, buna ilişkin gerekli tedbirleri alır, aldırır.

(10)  Yönetmelik ile kendisine atfedilen ve Genel Sanat Yönetmeninin vereceği sanatsal alanlara ilgili diğer görevleri de kabul etmekle yükümlüdür.

 

Dış İlişkiler, Festival ve Turneler Birimi

 MADDE 24– (1) Genel Sanat Yönetmeninin önerisi Yönetim Kurulu Kararı ile iyi derecede en az bir yabancı dil bilen bir personel Birim Sorumlusu olarak görevlendirilir.

(2)  Birimin ihtiyaç duyacağı personel görevlendirmesi Müdür ve Genel Sanat Yönetmenince birlikte gerçekleştirilir.

(3)  Müdüre ve Genel Sanat Yönetmenine bağlı olarak görev yapar.

(4)  Ulusal, Uluslararası kurum ve kuruluşlarla, Kültür ve Sanat kurumlarıyla ilişki kurar ve işbirliği sağlar.

(5)  Müdürlüğün gerçekleştireceği yurtiçi ve yurtdışı faaliyetleri, festival ve turneleri planlar, gerekli yazışmaları, idari koordinasyonu ve iletişimi gerçekleştirir. Çalışmalarını bir rapor halinde Yönetim Kurulunda görüşülmek ve karara bağlanmak üzere Genel Sanat Yönetmenine iletir.

(6)  Sanatsal çalışmalar kapsamında Ulusal, Uluslararası kuruluş, kardeş kent ve diğer dünya kentlerinden gelecek misafirleri ağırlar, gerekli programları yapar ve görüşmeleri sağlar.

(7)  Müdürlük personelinin yurt dışına çıkışlarını organize eder, pasaport ve vize işlemleri ile gerekli diğer işlemleri gerçekleştirir, gerekli yazışmaları yapar ve iletişimleri sağlar.

(8)    Görev ve sorumluluklarını Tiyatronun diğer birimleri ile koordineli olarak yürütür.

(9)  Çalışmalarını düzenli dosyalar, Kütüphane, Arşiv ve Müze Birimi ile koordine ederek saklanmasını ve arşivlenmesini sağlar.

(10)  Büyükşehir Belediyesini, Müdürlüğü yaptığı işte en iyi şekilde temsil eder, görev ve sorumluluklarını sanatsal ve resmi niteliklerin gerektirdiği saygınlıkla gerçekleştirir, üretime katkı koyar.

(11)  İş, görev ve sorumluluklarını Kurumun belirlediği iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde uygulanmasını sağlar, buna ilişkin gerekli tedbirleri alır, aldırır.

(12)  Yönetmelik ile kendisine atfedilen ve amirlerince verilecek diğer görevleri yerine getirir.

 

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi

MADDE 25– (1) Tercihen İletişim Fakültesi veya Fakültelerin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümlerinden mezun memur veya sözleşmeli memur personel arasından bir personel Yönetim Kurulu Kararı ile birim sorumlusu olarak görevlendirilir.

(2)  Oyunlar ve sanatsal faaliyetler başta olmak üzere Müdürlüğün faaliyetlerini kitle iletişim araçları ve sosyal paylaşım ağları vasıtasıyla tanıtımını sağlar, kitle iletişim araçlarından etkin biçimde yararlanır.

(3)  Basında çıkan Müdürlüğümüze ait veya tiyatro sanatı ile ilgili ilan, haber, eleştiri vb. yazıları ve görüntüleri düzenli olarak takip eder, ilgili mercilere iletir, bilgilendirir ve dosyalar, Kütüphane, Arşiv ve Müze Birimi ile koordine ederek arşivlenmesini ve saklanmasını sağlar.

(4)  Vatandaşlardan e-posta, telefon, faks yoluyla gelen şikâyet, öneri ve talepleri, en hızlı biçimde çözüme kazandırır, takibini yapar, sonuçlarını izleyerek ilgilileri bilgilendirir.Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde başvuruların diğer birimlerle koordineli bir şekilde ve yasanın öngördüğü süre ve şekilde yanıtlanmasını sağlar.

(5)  Oyunlar ve diğer sanatsal faaliyetler başta olmak üzere Kurumun ihtiyaç duyduğu bütün tasarım ve baskı işlerini koordine eder ve Müdürlük eliyle gerçekleştirilmesini sağlar

(6)  Müdüre ve Genel Sanat Yönetmenine bağlı olarak görev yapar.

(7)  Büyükşehir Belediyemizi, Müdürlüğümüzü yaptığı işte en iyi şekilde temsil eder, görev ve sorumluluklarını sanatsal ve resmi niteliklerin gerektirdiği saygınlıkla gerçekleştirir, üretime katkı koyar.

(8)  İş, görev ve sorumluluklarını Kurumun belirlediği iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde uygulanmasını sağlar, buna ilişkin gerekli tedbirleri alır, aldırır.

(9)  Yönetmelik ile kendisine atfedilen ve amirlerince verilecek diğer görevleri yerine getirir.

 

 

Üçüncü Bölüm

Görev Dağılımı

 

 

MADDE 26- (1) Müdürlükte görev yapan personelin unvan, sıfat ve görev tanımları aşağıdaki gibidir:

a.        Sanatkâr Memurlar

1)        Stajyer Sanatçı

2)        Oyuncu

3)        Yönetmen

4)        Baş Dekoratör

5)        Baş Korrepetitör

6)        Müzik İşleri Yöneticisi

7)        Dekor Tasarımcısı

8)        Kostüm Tasarımcısı

9)        Işık Tasarımcısı

 

b.        Uygulatıcı Uzman Memurlar

1)        Baş Realizatör

2)        Baş Işık Uzmanı

3)        Baş Perukacı

4)        Teknik Şef

5)        Dramaturg

6)        Korrepetitör

7)        Sahne Fotoğrafçısı

 

c.    Uzman Memurlar

1)        Suflör

2)        Sahne Terzisi

3)        Sahne Işıkçısı

4)        Sahne Makinisti

5)        Butafor

6)        Sahne Marangozu

7)        Sahne Demircisi

8)        Sahne Kunduracısı

9)        Aksesuarcı

10)     Kuaför-Perukacı ve Makyajcı

11)     Realizatör

12)     Dekor Boyacısı

13)     Efektör – Kondüvit

14)     Atölye Ressamı

15)     Şapkacı

16)     Sesçi

17)     Basın Yayın Görevlisi

18)     Kütüphane-Arşiv Görevlisi

19)     Gardropçu

20)     Teşrifat Görevlisi

 

 

Görev Dağılımı

 Sanatkâr Memurlar

 

 

Stajyer Sanatçı

MADDE 27– (1) Müdürlükte sanatkâr memur kavramı stajyer sanatçılıkla başlar. Sanatkâr memur bölümünde sayılan pozisyonların her biri için ilk atama bu kadroya yapılır.

(2)  Stajyer sanatçı kadrosuna alınabilmek için üniversitelerin veya konservatuarların konuları ile ilgili bölümlerini bitirmiş olmak şarttır.

(3)  Müdürlük, stajyer kadroya alacağı personel için sınav yapar. Sınav Komisyonu Yönetim Kurulunca belirlenir.

(4)  Staj süresi en fazla 2 (iki) yıldır.

(5)  Stajyerler stajyerlikleri süresince oyunlarda görevlendirilmek durumundadırlar.

(6)  Stajyerlerin performansları; oyun raporları doğrultusunda Genel Sanat Yönetmenliği ve Müdürlük tarafından takip edilir.

(7)  İki yıllık süre sonunda Yönetim Kurulu, stajyer sanatçıların performanslarını ve düzenlenen raporları dikkate alarak sanatkâr memur olarak istihdam edilmeleriyle ilgili teklifte bulunur.

(8)  İki yıllık stajyerlik süresi sonunda sanatkâr memur olarak istihdam edilmeleri uygun görülmemiş olanların, Müdürlükle ilişikleri kesilir. Stajyerlerle yapılacak sözleşmede bu husus özel olarak ifade edilir.

(9)  İki yıllık süre beklenmeksizin, üstün performans gösteren stajyer sanatçılar, bir yıllık staj süresinin sonunda sanatkâr memur olarak istihdam edilmeleri için teklif edilebilirler.

(10)  Stajyer memurlar; Büyükşehir Belediyesini, Şehir Tiyatroları Müdürlüğünü yaptığı işte en iyi şekilde temsil eder, görev ve sorumluluklarını sanatsal ve resmi niteliklerin gerektirdiği saygınlıkla gerçekleştirir, üretime katkı sunar.

(11)  İş, görev ve sorumluluklarını Kurumun belirlediği iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde uygulanmasını sağlar, buna ilişkin gerekli tedbirleri alır, aldırır.

(12)  Yönetmelik ile kendisine atfedilen ve amirlerince verilecek diğer görevleri yerine getirir.

(13)  Stajyerlerin sözleşme sürelerinin bitimini beklemeden Büyükşehir Belediyesi sözleşmelerini gördüğü lüzum üzerine; İlgili Daire Başkanının teklifi ve Genel Sekreterin uygun görüşü ile Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir.

 

Oyuncu

MADDE 28– (1) Üniversitelerin veya konservatuarların tiyatro bölümlerinin oyunculuk dalını bitirmiş olmak kaydı ile, stajyerlik döneminde başarılarını kanıtlamış olanlar ve bu sektörde oyunculuk anlamında kendini kanıtlamış ve oyunculuk deneyimi olanlar Yönetim Kurulu Kararı ile Oyuncu kadrosuna atanmak üzere teklif edilebilirler.

(2)  Müdürlük dışından bu kadroya teklif edileceklerin mesleklerinde oyuncu olarak başarılarını kanıtlamış olmaları ve üniversitelerin veya konservatuarların tiyatro bölümlerinin oyunculuk dalını bitirmiş olmaları şarttır. Bu duruma uyanlar, stajyer sanatçı statüsüne tabi olmaksızın oyuncu kadrosuna teklif edilebilirler.

(3)  Oyuncular, kendilerine verilecek her türden rolleri, partisyon ve görevleri üstlenmeye ve gereğini eksiksiz olarak yerine getirmeye yükümlüdürler.

(4)  Müdürlükte, oyuncu statüsünde çalışabilmek için, devlet memurları yasası ile yürürlükteki diğer yasaların aradığı bağlayıcı genel niteliklere sahip olmak şarttır.

(5)  “Oyuncu” statüsünü kazananlar, bağlı bulundukları yasalar doğrultusundaki düzenlemelere bağlı kalmayı peşinen kabul etmiş sayılırlar.

(6)  Oyuncu; Büyükşehir Belediyesini, Şehir Tiyatroları Müdürlüğünü yaptığı işte en iyi şekilde temsil eder, görev ve sorumluluklarını sanatsal ve resmi niteliklerin gerektirdiği saygınlıkla gerçekleştirir, üretime katkı sunar.

(7)  İş, görev ve sorumluluklarını Kurumun belirlediği iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde uygulanmasını sağlar, buna ilişkin gerekli tedbirleri alır, aldırır.

(8)  Yönetmelik ile kendisine atfedilen ve amirlerince verilecek diğer görevleri yerine getirir.

(9) Büyükşehir Belediyesi Başkanı sözleşme süresinin bitiminden önce bildirimde bulunarak sözleşmeyi tek taraflı fesih etme yetkisini kullanmakta serbesttir.

 

Yönetmen

MADDE 29– (1) Yönetmen olarak atanabilmek için;

a.  Şehir Tiyatrolarının asli sanatçı kadrosunda en az 10 (on) yıl sürekli çalışmış olmak,

b. Rol reddetmemiş olmak ve son 5 (beş) yıl içerisinde kınama cezasının üzerinde bir ceza almamış olmak,

c. Üniversite veya Konservatuarların tiyatro bölümlerini bitirmiş olmak şarttır. Bunlara ilave olarak;

1)   Yurtiçinde veya yurtdışında en az üç oyunu başarı ile yönetmiş olmak,

veya

2)   Şehir Tiyatrosunda temsil edilen beş ayrı oyunda yönetmen yardımcılığı yapmış olmak,

ve

3)   Sanat Yönetmenliğince tek başlarına verilen oyunda başarılı olmak gereklidir.

d. Yurtiçi veya yurt dışında tiyatro yönetmenliği alanında lisans veya yüksek lisans eğitimi almış olanlar stajyer sanatçı kadrosunda başarılı olmaları halinde, Yönetim Kurulunun kararı ile yönetmen kadrosuna atanmak üzere teklif edilebilirler.

e. Yönetmenler, kendilerine yönetmen görevi verilmediği zamanlarda, Genel Sanat Yönetmeninin vereceği sanatsal alanla ilgili diğer görevleri kabul etmekle yükümlüdürler.

f. Yönetmen, yöneteceği oyunu, tiyatro hizmetinin gerektirdiği özenle ve Genel Sanat Yönetmeniyle mutabakata varacağı süre içinde sahnelemekle yükümlüdür.

g.Oyunun sanatsal ve idari sorumluluğu yönetmendedir.

h. Rol dağılımlarının ilanını izleyen hafta içinde gerçekleştireceği eserin yapımına ilişkin sanatsal ihtiyaçları üzerinde Sahne Yöneticisi aracılığı ile Teknik Kurulu toplar ve oyun maliyet projesini çıkararak Yönetim Kurulunun onayına sunulmasını sağlar.

i. Oynanması kararlaştırılan eserin provaları sona erdikten sonra ve en geç oyunun sahnelenmeye başlamasından itibaren iki hafta içerisinde, yönetiminde görev yapan personelin çalışma performansları, aksaklıklar ya da örnek olay ve davranışları, ortaya çıkan kayda değer hususları içeren bir rapor hazırlar ve Genel Sanat Yönetmenliğine verir.

j. Son genel provadan sonra yönetmenin önerisi, Genel Sanat Yönetmeninin bilgisi ile Sahne Yöneticisince sanatkâr memurlar arasından nöbetçi yönetmen atanır.

k. Prova edilen ya da sergilenmekte olan oyunlar ile tiyatro organları arasındaki bağlantı, Yönetmen/Nöbetçi Yönetmenin Sahne Yöneticiliğine ulaştıracağı raporlarla sağlanır. Bu raporlarda Yönetmen Yardımcısının da imzası bulunur.

l.Oyunun bütün tasarımcıları, müzikçiler ve dansçılar oyun yönetmenine bağlı olarak çalışırlar. Önerileri yönetmenin onayından geçtikten sonra uygulamaya konur.

m. Yönetmenin olmadığı provalarda ve gerektiğinde temsillerde yönetmenin yetkilerine nöbetçi yönetmen sahiptir.

n. Büyükşehir Belediyemizi, Müdürlüğümüzü yaptığı işte en iyi şekilde temsil eder, görev ve sorumluluklarını sanatsal ve resmi niteliklerin gerektirdiği saygınlıkla gerçekleştirir, üretime katkı koyar.

o. İş, görev ve sorumluluklarını Kurumun belirlediği iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde uygulanmasını sağlar, buna ilişkin gerekli tedbirleri alır, aldırır.

p. Yönetmelik ile kendisine atfedilen ve amirlerince verilecek diğer görevleri yerine getirir.

 

Baş Korrepetitör

MADDE 30– (1) Konservatuarların müzik bölümü veya dengi okul mezunları arasından stajyer sanatçılıkta Yönetim Kurulu Kararı ile başarılı sayılanlar kadroya atanmak üzere teklif edilebilir.

(2)  Baş Korrepetitör, kendisine bağlı olarak görev yapan korrepetitörlerin görev koordinasyonlarını yapar.

(3)  Genel Sanat Yönetmenine bağlı olarak çalışır.

(4)  Büyükşehir Belediyemizi, Müdürlüğümüzü yaptığı işte en iyi şekilde temsil eder, görev ve sorumluluklarını sanatsal ve resmi niteliklerin gerektirdiği saygınlıkla gerçekleştirir, üretime katkı koyar.

(5)  İş, görev ve sorumluluklarını Kurumun belirlediği iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde uygulanmasını sağlar, buna ilişkin gerekli tedbirleri alır, aldırır.

(6)  Yönetmelik ile kendisine atfedilen ve amirlerince verilecek diğer görevleri yerine getirir.

 

Müzik İşleri Yöneticisi

MADDE 31– (1) Konservatuarların müzik bölümü veya dengi mezunları arasından stajyer sanatçılıkta Yönetim Kurulu Kararı ile başarılı sayılanlar kadroya atanmak üzere teklif edilebilir.

(2)  Müzik İşleri Yöneticisi, sahnelenecek oyunların müzik ihtiyaçlarını yönetmenle birlikte tespit eder ve gerekli tedbirleri alır.

(3)  Orkestrada görev yapan personelin oyunlardaki görev dağılımlarını ve koordinasyonunu yapar.

(4)  Oyunlarda kullanılacak müziklerin telifleri ile ilgili hususları Baş Dramaturg ile birlikte belirler.

(5)  Tiyatro sanatçılarının müzikal anlamda gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla istek ve önerilerde bulunur, katkı koyar.

(6)  Genel Sanat Yönetmenine bağlı olarak çalışır.

(7)  Büyükşehir Belediyemizi, Müdürlüğümüzü yaptığı işte en iyi şekilde temsil eder, görev ve sorumluluklarını sanatsal ve resmi niteliklerin gerektirdiği saygınlıkla gerçekleştirir, üretime katkı koyar.

(8)  İş, görev ve sorumluluklarını Kurumun belirlediği iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde uygulanmasını sağlar, buna ilişkin gerekli tedbirleri alır, aldırır.

(9)  Yönetmelik ile kendisine atfedilen ve amirlerince verilecek diğer görevleri yerine getirir.

 

Dekor Tasarımcısı

MADDE 32- (1) Üniversitelerin sahne ve sanat eğitimi veren bölümlerini bitirenler ile sonradan tiyatro dekoru alanını seçmiş olan ressam, mimar gibi sanatçılar, stajyer sanatçı kadrosunda başarılı olmaları halinde, Yönetim Kurulunun kararı ile dekor tasarımcısı kadrosuna atanmak üzere teklif edilebilir.     

(2)      Dekor Tasarımcısı, oyundaki zaman, yer, stil ve sahnelemeyi bütünleyecek estetik bütünlüğü hazırlamakla görevlidir.

(3)      Görev aldığı oyuna ait eskizleri oyunun yönetmeni ile prensipte anlaştıktan sonra hazırlar.

(4)      Oyunun dekor tasarımına dair maket veya çizimlerini yönetmen ile birlikte belirledikten sonra Genel Sanat Yönetmenine onaylatır ve realize edilmek üzere Atölyeler Sorumlusuna teslim eder.

(5)      Hazırlanan dekor maketlerini, çizimlerini oyun sonunda Kütüphane, Arşiv ve Müze Birimine teslim eder.

(6)      Oyunla ilgili olarak yönetmene, diğer zamanlarda Baş Dekoratöre bağlı olarak çalışır.

 

Işık Tasarımcısı

MADDE 33- (1) Yurt içi veya yurt dışında en az dört yıllık lisans düzeyinde Işık Tasarımı bölümü mezunları ile bu sektörde kendini kanıtlamış ve deneyimi olanlar Yönetim Kurulunun kararıyla Işık Tasarımcısı kadrosuna atanmak üzere teklif edilebilirler.

(2)               Işık Tasarımcısı, Sahneye oyunla ilgili ışıkları Yönetmen ile birlikte karara vararak uygular.

(3)               Işık tasarımını yaparken sahne ve kostüm tasarımcılarından dekor ve kostümlerin plan ve renk bilgilerini alır.

(4)               Işık plan ve grafiklerini oyun başlangıcından sonra arşive teslim eder.

(5)               Işık Tasarımcısı göreviyle ilgili uygulamadan doğacak uyumsuzluğun sorumlusudur.

(6)               Genel Sanat Yönetmenine bağlı olarak çalışır.

 

Kostüm Tasarımcısı

 MADDE 34– (1) Üniversitelerin sahne ve sanat eğitimi veren bölümlerini bitirenler ile sonradan kostüm tasarımı alanını seçmiş olan ressam, mimar gibi sanatçılar, stajyer sanatçı kadrosunda başarılı olmaları halinde, Yönetim Kurulunun Kararı ile Kostüm Tasarımcısı kadrosuna atanmak üzere teklif edilebilirler.

(2)  Kostüm Tasarımcısı, oyunda kullanılacak kıyafetlere ilişkin esasları yönetmen ile birlikte belirledikten sonra Genel Sanat Yönetmenine onaylatır.

(3)  Hazırladığı kostüm eskizlerini, renkli kumaş numunelerini eklemiş olarak, kıyafetler hazırlanmak üzere, Atölyeler Sorumlusuna teslim eder.

(4)  Kostüm eskizleri oyunun sahnelenmesinden sonra Kütüphane, Arşiv ve Müze Birimine teslim eder.

(5)  Oyunla ilgili olarak yönetmene, diğer zamanlarda Baş Dekoratöre bağlı olarak çalışır.

(6)  Büyükşehir Belediyemizi, Müdürlüğümüzü yaptığı işte en iyi şekilde temsil eder, görev ve sorumluluklarını sanatsal ve resmi niteliklerin gerektirdiği saygınlıkla gerçekleştirir, üretime katkı koyar.

(7)  İş, görev ve sorumluluklarını Kurumun belirlediği iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde uygulanmasını sağlar, buna ilişkin gerekli tedbirleri alır, aldırır.

(8)  Yönetmelik ile kendisine atfedilen ve amirlerince verilecek diğer görevleri yerine getirir.

 

 

Uygulatıcı Uzman Memurlar

 

 

Baş Realizatör

MADDE 35– (1) Üniversitelerin lisans veya önlisans mezunları arasından Yönetim Kurulu Kararı ile kadroya atanmak üzere teklif edilebilir.

(2)Dekor ve kostüm tasarımcılarının ihtiyaç duyduğu realizatörlerin görevlendirmelerini yapar.

(3)Realizatörlerin iş planlamalarını yapar, devamlarını takip ve kontrol eder.

(4)  Oyunların süresi içinde planlara uygun, sağlıklı ve ekonomik olarak gerçekleşmesinde, atölyeler, idari birimler ile oyun yönetmenleri, sahne amirleri, sahne teknisyenleri arasında iletişim kurarak gerekli işlerin yapılmasını sağlar.

(5)  Sahnelenecek oyunun kostüm tasarımcısı tarafından verilen çizimlerin tekniğine uygun ve zamanında dikilmesini sağlamak, ayniyat birimi ve oyun kostüm tasarımcıları arasında koordinasyonu sağlayarak üretimlerin planlanan zamanda gerçekleşmesini sağlamakla görevlidir.

(6)  Baş Dekoratöre bağlı olarak çalışır ve Baş Dekoratörün sekretarya görevini yürütür.

(7)  Büyükşehir Belediyemizi, Müdürlüğümüzü yaptığı işte en iyi şekilde temsil eder, görev ve sorumluluklarını sanatsal ve resmi niteliklerin gerektirdiği saygınlıkla gerçekleştirir, üretime katkı koyar.

(8)  İş, görev ve sorumluluklarını Kurumun belirlediği iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde uygulanmasını sağlar, buna ilişkin gerekli tedbirleri alır, aldırır.

(9)  Yönetmelik ile kendisine atfedilen ve amirlerince verilecek diğer görevleri yerine getirir.

 

Baş Işık Uzmanı

MADDE 36- (1) Üniversitelerin lisans veya önlisans mezunu olmak veya en az beş yıl sahne ışıkçısı olarak görev yapmış olmak kaydı ile Yönetim Kurulu Kararı ile kadroya atanmak üzere teklif edilebilir.

(2)  Mesleki sahada başarılı olmuş ve yine en az lisans veya önlisans mezunu olmak kaydıyla Müdürlük dışında çalışmış olanlar için de kadroya atama için teklifte bulunulabilir.

(3)  Sahnelenecek eserlerin sanatsal ışıklandırması ile ilgili ışık planını hazırlar, tüm ışık kaynaklarının yerlerini tespit eder.

(4)  Sahne ışıkçıları arasında görev bölümünü düzenler, ışıklandırmanın sanatsal niteliğini bozmadan işlerin tekniğine ve emniyet tedbirlerine uygun olarak hazırlanmasını sağlar.

(5)  İşin ifasından birinci derecede sorumlu kişidir.

(6)  Baş Dekoratöre bağlı olarak görev yapar.

(7)  Büyükşehir Belediyemizi, Müdürlüğümüzü yaptığı işte en iyi şekilde temsil eder, görev ve sorumluluklarını sanatsal ve resmi niteliklerin gerektirdiği saygınlıkla gerçekleştirir, üretime katkı koyar.

(8)  İş, görev ve sorumluluklarını Kurumun belirlediği iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde uygulanmasını sağlar, buna ilişkin gerekli tedbirleri alır, aldırır.

(9)  Yönetmelik ile kendisine atfedilen ve amirlerince verilecek diğer görevleri yerine getirir.

 

Baş Perukacı

MADDE 37- (1) En az 10 (on) yıl Kuaför-Perukacı olarak görev yapmış personel arasından Yönetim Kurulunun Kararı ile kadroya atanmak üzere teklif edilebilir.

(2)      Dekor veya kostüm tasarımcısınca çizilen ve oyuncular tarafından rol gereği sahnede kullanılan peruka, sakal, bıyık, kaş, plastik ekler ve boyama makyajı ile ilave saçların yönetmen, dekor veya kostüm tasarımcısının müşterek istekleri doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamakla görevlidir.

(3)      Kuaför ve Makyaj atölyesinden sorumlu olan Baş Perukacı, makyajcıların ve kuaför-perukacıların görev dağılımını yapar ve görev yerlerini belirler.

(4)      Baş Dekoratöre bağlı olarak görev yapar.

(5)      Büyükşehir Belediyemizi, Müdürlüğümüzü yaptığı işte en iyi şekilde temsil eder, görev ve sorumluluklarını sanatsal ve resmi niteliklerin gerektirdiği saygınlıkla gerçekleştirir, üretime katkı koyar.

(6)      İş, görev ve sorumluluklarını Kurumun belirlediği iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde uygulanmasını sağlar, buna ilişkin gerekli tedbirleri alır, aldırır.

(7)      Yönetmelik ile kendisine atfedilen ve amirlerince verilecek diğer görevleri yerine getirir.

 

Teknik Müdür

MADDE 38- (1) Müdürlükte en az 5 (beş) yıl sahne veya atölyelerde çalışmış, fakülte veya yüksekokulların teknik bölümlerini bitirmiş, idarecilik konusunda yetenekli personel arasından Yönetim Kurulunun Kararı ile kadroya atanmak üzere teklif edilebilir.

(2)     Teknik Müdür, atölye veya sahne üzerinde teknik hususlarda yönetici olarak istihdam edilirler.

(3)     Sahne üzerinde veya atölyelerde bulunan tesis, araç ve gereçlerin her an tekniğine uygun ve emniyetli bir şekilde çalıştırılmasından sorumludurlar.

(4)     Dekoratörlere bağlı olarak çalışır.

(5)     Büyükşehir Belediyemizi, Müdürlüğümüzü yaptığı işte en iyi şekilde temsil eder, görev ve sorumluluklarını sanatsal ve resmi niteliklerin gerektirdiği saygınlıkla gerçekleştirir, üretime katkı koyar.

(6)     İş, görev ve sorumluluklarını Kurumun belirlediği iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde uygulanmasını sağlar, buna ilişkin gerekli tedbirleri alır, aldırır.

(7)     Yönetmelik ile kendisine atfedilen ve amirlerince verilecek diğer görevleri yerine getirir.

 

Dramaturg

MADDE 39- (1) Yurt içi veya yurt dışındaki üniversite veya konservatuarların ilgili Sahne Sanatları Bölümünden mezun olanlar, Yönetim Kurulu Kararı ile kadroya atanmak üzere teklif edilebilir.

(2)     Tiyatro dalında yazar, çevirmen veya araştırmacı olarak eserler vermiş veya tiyatro açısından özellik arz eden en az bir yabancı dil bilen kimseler de dramaturg olarak kadroya teklif edilebilirler. Her durumda dramaturg olarak atanabilmek için fakülte veya dengi okul mezuniyeti şartı aranır.

(3)     Dramaturg olarak görevlendirilebilmek için en az bir yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek gereklidir.

(4)     Dramaturglar, Baş Dramaturg tarafından kendilerine verilen Türkçe yazılmış ya da Türkçeye tercüme edilmiş oyunları geliş sırasına göre Şehir Tiyatrosunun amaçları doğrultusunda inceleyip sanat ve teknik açıdan ön değerlendirmelerini yaparlar.

(5)       Dünya tiyatro akımlarını izleyerek, dilimize kazandırılmasını uygun buldukları yabancı dillerde yazılmış oyunları, Baş Dramaturg aracılığı ile Yönetim Kuruluna önerirler.

(6)       Dramaturg oyunlaştırılmış olsun ya da olmasın, eserleri belirli ölçeklerdeki kalıplara sokarak bir tasarım yapar, ışıktan sese, dekordan herhangi bir tirada kadar oyun içinde bütünlüğü sağlar. Bunları yaparken yaratıcılığını kullanır.

(7)       Dramaturglar okudukları eserler hakkında iki nüsha rapor hazırlayarak, bu raporları Baş Dramaturga takdim ederler.

(8)       Dramaturg olarak en az 5 (beş) yıl görev yapmış olmak kaydıyla en az 1 (bir) yabancı dil bilenler Genel Sanat Yönetmeninin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından sanatkâr memur kadrolarına alınmak için teklif edilebilir.

(9)       Dramaturglar kendilerine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Baş Dramaturga karşı sorumludurlar ve Genel Sanat Yönetmeninin görevlendireceği sanatsal alanlarda çalışmakla yükümlüdürler.

(10)Büyükşehir Belediyemizi, Müdürlüğümüzü yaptığı işte en iyi şekilde temsil eder, görev ve sorumluluklarını sanatsal ve resmi niteliklerin gerektirdiği saygınlıkla gerçekleştirir, üretime katkı koyar.

(11)İş, görev ve sorumluluklarını Kurumun belirlediği iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde uygulanmasını sağlar, buna ilişkin gerekli tedbirleri alır, aldırır.

(12)Yönetmelik ile kendisine atfedilen ve amirlerince verilecek diğer görevleri yerine getirir.

 

Korrepetitör

MADDE 40- (1) Konservatuar müzik bölümü veya dengi okul mezunları arasından Yönetim Kurulunca oluşturulan sınav kurulunca başarılı sayılanlar kadroya atanmak üzere teklif edilebilirler.

(2)     Müzikal eserlerde sanatçılara oda ve sahne çalışmalarında eşlik edecek müziği sağlamak ve sanatçıları esere hazırlamakla yükümlüdürler.

(3)     Başkorrepetitöre bağlı olarak çalışırlar.

(4)     Büyükşehir Belediyemizi, Müdürlüğümüzü yaptığı işte en iyi şekilde temsil eder, görev ve sorumluluklarını sanatsal ve resmi niteliklerin gerektirdiği saygınlıkla gerçekleştirir, üretime katkı koyar.

(5)     İş, görev ve sorumluluklarını Kurumun belirlediği iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde uygulanmasını sağlar, buna ilişkin gerekli tedbirleri alır, aldırır.

(6)     Yönetmelik ile kendisine atfedilen ve amirlerince verilecek diğer görevleri yerine getirir.

 

 Uzman Memurlar

MADDE 41– (1) Uzman memur kadrolarına atanabilmek için asgari Ortaokul veya İlköğretim okulu mezunu olmak şarttır. Yönetim Kurulu şartları uyan kimseleri Suflör ve Suflöz, Sahne Terzisi ve Sahne Kostümcüsü, Sahne Işıkçısı, Sahne Şef Makinisti, Sahne Makinisti, Genel Sahne Amiri, Sahne Amiri, Butafor, Sahne Marangozu, Sahne Demircisi, Sahne Kunduracısı, Aksesuarcı, Kuaför-Perukacı ve Makyajcı, Realizatör, Dekor Boyacısı, Efektör – Kondüvit, Atölye Ressamı, Şapkacı, Sahne Fotoğrafçısı kadrolarına usulüne göre atama teklifinde bulunur.

(2) Uzman memurlar, bağlı bulundukları birim sorumlusu denetiminde verilen görevleri ifa ederler.

(3) Büyükşehir Belediyemizi, Müdürlüğümüzü yaptığı işte en iyi şekilde temsil ederler, görev ve sorumluluklarını sanatsal ve resmi niteliklerin gerektirdiği saygınlıkla gerçekleştirirler, üretime katkı koyarlar.

(4)     İş, görev ve sorumluluklarını Kurumun belirlediği iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde uygulanmasını sağlarlar, buna ilişkin gerekli tedbirleri alırlar, aldırırlar.

(5)     Yönetmelik ile kendisine atfedilen ve amirlerince verilecek diğer görevleri yerine getirirler.

 

 

Dördüncü Bölüm

Disiplin Hükümleri

 

 

Disipline Aykırı Davranışlar ve Cezalar

MADDE 42- (1) Hizmetlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile bu yönetmeliğin ve sanatçı hizmet sözleşmesi hükümlerinin emrettiği görevleri yerine getirmeyenlere Devlet Memurları Kanunu’nun disipline ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, tiyatro hizmetinin özelliği nedeni ile;         

a.    Uyarma,

b.   Kınama,

c.     Aylıktan kesme

1) Maaşının 1/30’u ile 3/30’u oranında ücret kesimi,

2) Maaşının 1/15’i ile 3/15’i oranında ücret kesimi,

3) Maaşının 1/8’i ile 3/8’i oranında ücret kesimi;

d.   Temelli çıkarılma,    

disiplin cezaları uygulanır.  

 

Uyarma Cezası

MADDE 43- (1) Uyarma cezasını gerektiren haller şunlardır:

a.      Mazeretsiz olarak provaya geç gelmek,

b.       Oyunun başlamasından en az bir saat önce tiyatroda bulunmamak,

c.        Oyunda antre kaçırmak,

d.       Oyuna eksik aksesuarla çıkmak,

e.       Sahne araç ve gereçlerini gereği gibi kullanmamak,

f.         Oyun raporlarını usulüne uygun olarak düzenlememek.

 

Kınama Cezası

MADDE 44- (1) Kınama cezasını gerektiren haller şunlardır:

a.     Yönetmenden izin almadan oyun metni dışına çıkmak ve mizansen değiştirmek,

b.    Perdenin erken açılmasına, geç ya da erken kapanmasına neden olmak,

c.     Mazeretsiz olarak provaya gelmemek,

d.    Işıkları-ses düzenini, zamanından erken açmak ya da geç kapamak,

e.     Sahne araç-gereçlerine zarar vermek,

f.      Oyun raporlarını düzenlememek,

g.     Görevli bulunduğu oyunda, oyundan önce ya da oyun süresince seyirci arasında dolaşmak, sahne gerisine tiyatro ile ilişkisi olmayan kişileri getirmek,

h.    Kendisine vazife verilmek üzere tiyatroca bilinen adresinde bulunmamak ve bırakılan sözlü ya da yazılı bildirime rağmen ilgililerle bağlantı kurmamak,

i.      Tiyatrodan aldığı eser ya da malzemeyi süresi içinde geri vermemek.

 

Aylıktan Kesme

MADDE 45- (1) Aylıktan kesme cezasını gerektiren haller şunlardır:

a.    Maaşının 1/30’u ile 3/30’u Oranında Ücret Kesimi

1)        44 üncü maddede sayılan fiilleri bir tiyatro sezonu içinde ikinci defa işlemek,

2)        Oyunun geç başlamasına neden olmak,

3)        Görevlilerin çalışmasına zorluk çıkarmak.

 

b.   Maaşının 1/15’i ile 3/15’i Oranında Ücret Kesimi

1)        45 inci maddenin a. bendinde sayılan fiilleri bir tiyatroda dönemi içinde ikinci defa işlemek,

2)        Verilen sanatsal görevleri reddetmek,

3)        İzin almadan sanat ile ilgili bile olsa tiyatro dışında başka iş yapmak.

 

c.    Maaşının 1/8’i ile 3/8’i Oranında Ücret Kesimi

1)        44 üncü maddede sayılan fiiller ve 45 inci maddenin a. ve b. bentlerinde sayılan fiilleri bir tiyatro dönemi içerisinde ikinci defa veya toplamda üçüncü defa işlemek,

2)        Tiyatro içinde ve dışında kurumun onurunu zedeleyecek davranışlarda bulunmak, yayın yaptırmak, televizyon, sinema, dergi, afiş, reklamlarda, bu yönetmeliğin 51 inci maddesinde sayılan ikinci görev yasağına tabi olmayan işlerde Müdürlük sanatçısına ve mensubuna yakışmayacak tutumlarda bulunmak,

3)        Tiyatro içinde sürekli geçimsizlik yaratmak ve huzuru bozmak,

4)        Temsilin verilmesini önlemeye teşebbüs etmek ya da sebebiyet vermek,

5)        Gerçeğe aykırı mazeretlerle oyuna gelmemek ya da görevini terk etmek,

6)        Tiyatroya içkili gelmek,

7)        Temsil ve provalarda görevli olsun ya da olmasın il hudutları dışına çıkmak,

8)        Yönetim Kurulundan izin almadan tiyatroda yayın dağıtmak ve satmak,

9)        Gerçeğe aykırı oyun raporu düzenlemek,

 

Temelli Çıkarılma

MADDE 46- (1) Aşağıdaki durumlarda sözleşmeli memurların sözleşmeleri fesholunarak temelli çıkarılma cezası uygulanır:

a.     43 üncü maddede sayılan fiilleri bir tiyatroya dönemi içerisinde ikinci kez, toplamda üçüncü kez işlemek,

b.     44 üncü maddede sayılan fiilleri bir tiyatro döneminde üçüncü, toplamda beşinci kez işlemek,

c.     Kumar oynamak/oynatmak, içki içmeyi alışkanlık haline getirmek, uyuşturucu madde kullanmak,

d.     Tiyatrodaki görevine mazeretsiz ve kesintisiz altı gün gelmemek.

e.    Siyasi parti üyesi olmak,

f.     Kanuni olarak yasaklanan gösteri ve toplantılara katılmak, terör örgütleriyle iltisak, ilişki veya irtibatının tespit edilmesi

 

MADDE 47- Cezayı icap ettiren fiiller, Müdürlük binaları içinde,  tatil devresinde, oyun içinde ve dışında veya turnelerde de olsa Yönetmelik hükümleri aynen uygulanır.

MADDE 48- Yönetim Kurulu, temelli çıkarılma hariç, disiplin cezalarının uygulanmasını bir tiyatro sezonu erteleme hakkına sahiptir.

 

Beşinci Bölüm

Çeşitli Hükümler

Sözleşme

MADDE 49- (1) Müdürlük bünyesinde sözleşmeli memur olarak istihdam edilecek sözleşmeli memur ile Başkanlık arasında bir yıl süreli “idari sözleşme” imzalanır.

(2)          Bütün Tiyatro personel sözleşmesinin sonunda hizmete devamları aynı usule tabidir. Ancak sözleşmeyi yenileyip yenilememek veya sözleşme süresi içerisinde sözleşmeyi tek taraflı fesih etmek yetkisi Büyükşehir Belediyesi Başkanına aittir.

(3)          Sözleşmeler cezai sebeplerle her zaman sona erdirilebilir. Sözleşmenin cezai sebeplerle feshi devlet memuriyetinden çıkarma hükmündedir.

(4)          Sözleşme dönemi içinde kanunlarla yeni hükümler getirildiği takdirde sözleşme değişikliğine gerek kalmaksızın Kanun hükümleri uygulanır.

 

İzin

MADDE 50- (1) Müdürlük sözleşmeli memurları haftada bir gün izinli sayılırlar.

(2)     Haftalık izin günü Genel Sanat Yönetmenliği ve Müdürlükçe belirlenir. Turnelerde işin özelliğine göre haftalık izin verilmeyebilir. Ancak, verilmeyen izinler bilahare uygun bir zamanda kullandırılır.

(3)     Sanatkâr memurların yıllık izinleri Yönetim Kurulu teklifi ve Başkanlık Onayı ile topluca verilir.

(4)     Diğer sözleşmeli personel izinleri, ilgili birim sorumlularınca yapılacak planlamaya göre kullandırılır.

(5)     Tiyatro faaliyetinin sürdürüldüğü tatil aylarında turne düzenlendiği takdirde izinli olmayanlar görevlerine devam ederler. İzine çıkmış bulunanlardan göreve çağrılanların derhal görevlerinin başına gelmesi zorunludur. Aksi halde disiplin hükümleri uygulanır.

(6)     Sözleşmeli memurların hastalık izinlerinde Devlet Memurlarına uygulanan genel hükümler uygulanır. Sözleşmelerindeki özel hükümler saklıdır.

(7)     Mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde sözleşmeli memurlar derhal görevlerine dönmek zorundadırlar. Göreve dönmeyenler görevden çekilmiş sayılırlar.

 

Kurum Dışı Çalışma İzni

MADDE 51- (1) Sözleşmeli memurlar, Müdürlük ile sözleşmeli bulundukları sürece bütün çalışmalarını kurum içinde görevlendirildikleri işlere yöneltirler. Kazanç elde etmek amacıyla başka işlerde çalışamazlar. Ancak, Müdürlükteki görevlerini aksatmamak şartıyla, özel ve kamu kuruluşlarında yapacakları sahne ve sanatla ilgili çalışmalar için talepleri halinde, Yönetim Kurulunca belli süreli ve iş bazında yazılı izin verilebilir.

(2)     Sözleşmeli memurlar, kurum dışı çalışmaları için her defasında Yönetim Kurulundan izin almak zorundadırlar; Yönetim Kurulu, bu husustaki kararını gerekçe göstererek her an geri alabilir.

(3)     Bir tiyatro sezonunda en az bir oyunda fiilen görev yapmamış olanlara kurum dışı çalışma izni verilmez.

(4)     Bir tiyatro sezonunda en az bir oyunda fiilen görev yapmamış personele teşvik ikramiyesi ödenmez.

 

Jübile ve Özel Geceler

MADDE 52- (1) Yazılı istekleri üzerine Şehir Tiyatroları'nda 25 veya 50 yıl çalışmış olan sanatçılar jübile; uygulatıcı uzman ve uzman memurlarla diğer sahne personeli Müdürlük sahnelerini kullanarak özel gece yapabilirler.

(2)     Bu jübile ve özel geceler için Yönetim Kurulun teklifi ve Başkanlık onayı gereklidir.

 

Telif Hakları

MADDE 53- (1) Şehir Tiyatroları'nda sahnelenecek eserlerin yazarları, çevirmenleri ve bestecilerin telif hakları yürürlükteki yasalar ve Türkiye'nin bağlı olduğu uluslararası anlaşma hükümleri uyarınca ödenir.

(2)     Telif haklarına dair ücret sınırları Belediye Meclisince belirlenir.

(3)     Sanatkâr memurlar, görev aldıkları bütün sanat çalışmalarını Müdürlük adına yaparlar. Müdürlük tanıtımı için olanlar dâhil tüm basın resimleri, kısa metrajlı radyo, televizyon ve sinema çekimi ve sanat jübilelerinde oynanacak oyunlarda, sanatkâr memurlar aylıklarından ayrı bir telif ücreti isteyemezler.

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 54- İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

MADDE 55- İhtiyaç duyulması halinde işbu yönetmelikte yer alan hususlarda uygulama yönergesi hazırlanabilir.

 

Altıncı Bölüm

Geçici Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile bu Yönetmelikten önce oluşturulmuş kurulların görevleri sona erer ve bu Yönetmelik çerçevesinde 1 (bir) ay içerisinde yeni kurullar oluşturulur. Yeni oluşturulacak Yönetim Kurulu bir hafta sonra ilk toplantısını yapar.

GEÇİCİ MADDE 2- İşbu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip, mevcut kadro unvanları işbu Yönetmelikte ifade edilen unvanlara göre yeniden düzenlenerek Belediye Meclisinin onayına sunulur.

GEÇİCİ MADDE 3- İşbu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile  Belediye Meclis Kararı ile kabul edilip yayımlanmış bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Şehir Tiyatrosu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Yedinci Bölüm

Son Hükümler

 

 

Yürürlük

MADDE 56- İşbu Yönetmelik, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabulü ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı WEB Sayfasında veya yerel bir gazetede ilanı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 57- Bu yönetmelik hükümlerini, Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.