MED A.Ş. İhale İlanı

MED KENTSEL VE SOSYAL HİZMETLER SAN. VE TİC. A.Ş.’DEN

İ   L   A   N   D   I   R

 

1- Mülkiyeti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olup, Şirketimize kira karşılığında devredilen, aşağıdaki tabloda belirtilen işyerlerinin 10 (on) yıl süreyle kiraya verilmesi işleri2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi gereğince Açık Teklif (Açık Arttırma) Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2- İhaleler İstasyon Caddesi Eskihal Karşısı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinin 3.Katındaki Tiyatro Salonunda yapılacaktır.

3- İhalelere iştirak edecek taliplilerden (her iş için ayrı ayrı); aşağıda yazılı belgeler istenecektir.

 

 

Gerçek Kişilerden;

 1. Onaylı TC Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (Şirketimiz veya noter onaylı)
 2. Adres Beyannamesi (Nüfus Müdürlüğünden onaylı)
 3. Noter tasdikli imza beyannamesi,
 4. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. Geçici teminat yatırdıklarına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 6. Şartname satın alındığına dair belge (İstekliler tarafından satın alınan şartnamenin her sayfası ayrı ayrı imzalanacaktır)

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya ihale tarihinden önce Şirketimiz tarafından “ aslı idarece görülmüştür “ şekilde şerh düşülen suretlerini veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

 

Tüzel Kişilerden ;

 1. Siciline kayıtlı bulundukları Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya tasdikli sureti,
 2. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,
 3. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 4. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesinin ibrazı,
 5. Geçici teminat yatırdıklarına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu
 6. Şartname satın alındığına dair belge ((İstekliler tarafından satın alınan şartnamenin her sayfası ayrı ayrı imzalanacaktır)

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya ihale tarihinden önce Şirketimiz tarafından “ aslı idarece görülmüştür “ şekilde şerh düşülen suretlerini veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9.maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca aslının aynıdır şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi Suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

 

4- İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde İstasyon Caddesi Eskihal Karşısı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinin 1.Katındaki MED Kentsel ve Sosyal Hizmetler San. Tic. AŞ’densatın alınabilir ve ücretsiz olarak görülebilir. (İhaleye katılacakların ihale şartnamesi satın almaları zorunludur)

5- Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

6- İhale komisyonu ihaleleri yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

S.No: Kiraya Verilecek Taşınmaza Ait Bilgiler İlk Yıl İçin Aylık Muhammen Bedel (KDV.Hariç) Geçici Teminat Miktarı (On Yıllık Kira Bedelinin % 3’ü Şartname Bedeli İhale Tarihi İhale Saati
1 İlimiz Yenişehir İlçesi Yenişehir Mahallesi 943 Ada 55 Nolu Parselde kayıtlı, Ofis Gevran Caddesinde bulunan 320 araçlık katlı otopark, (Mevcut  demirbaş ve ekipmanıyla birlikte) 10.250,00.-TL. 36.900,00.-TL. 200,00.-TL. 04.12.2019 13:30
2 İlimiz Yenişehir İlçesi Seyrantepe Mahallesi 1987 Ada 5 Nolu Parselde kayıtlı, (Fiskaya civarı) 720 araçlık katlı otopark, (Mevcut demirbaş ve ekipmanıyla birlikte) 9.700,00.-TL 34.920,00.-TL 200,00.-TL 04.12.2019 15:30
3 İlimiz Kayapınar İlçesi Selahattin Eyyübi Bulvarında bulunan Kent Meydanı içindeki kafeterya (380 m2 kapalı alan, 443 m2 açık alan, mevcut  demirbaş ve ekipmanıyla birlikte) 8.200,00.-TL 29.520,00.-TL. 200,00.-TL. 05.12.2019 13:30
4 İlimiz Yenişehir İlçesi Şehitlik Mahallesi Sümerpark’ta bulunan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı hizmet binası içindeki kantin, (mevcut demirbaş ve ekipmanıyla birlikte) 1.650,00.-TL. 5.940,00.-TL. 200,00.-TL. 05.12.2019 15:30
5 İlimiz Yenişehir İlçesi Köşkler Mahallesindeki Hevsel Sosyal Tesisi bünyesinde bulunan  569 Ada -9- Nolu Parselde yer alan restoran ve yanındaki otopark ile  569 ada, 12-17 Nolu Parsellerde yer alan kırkahvesi, (Mevcut demirbaş ve ekipmanıyla birlikte) 15.000,00-TL. 54.000,00.-TL. 200,00 TL 06.12.2019 14:30

İLAN OLUNUR.