Med A.Ş. İhale İlanı (Kiraya verilecek 3 adet İşyeri)

MED KENTSEL VE SOSYAL HİZMETLER SAN. VE TİC. A.Ş.’DEN İLANDIR

 

1- Aşağıdaki tabloda belirtilen yerlerin kiraya verilmesi işleri, Şirketimizce 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi gereğince Açık Teklif (Açık Arttırma) Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2- İhaleler İstasyon Caddesi Eskihal Karşısı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinin 3. Katındaki Tiyatro Salonunda yapılacaktır.

3- İhalelere iştirak edecek taliplilerden (her iş için ayrı ayrı); aşağıda yazılı belgeler istenecektir.

Gerçek Kişilerden; 

● Onaylı TC Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (Şirketimiz veya noter onaylı)

● Adres Beyannamesi(E-devletten alınmış veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı)

● Noter tasdikli imza beyannamesi,

● İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

● Geçici teminat yatırdıklarına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Banka teminat mektubu getirilmesi halinde, teminat mektubunun süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 gün olacaktır),

● Şartname satın alındığına dair belge, istenecektir.

 

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya ihale tarihinden önce Şirketimiz tarafından “ aslı idarece görülmüştür “ şekilde şerh düşülen suretlerini veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

 

Tüzel Kişilerden ;

● Siciline kayıtlı bulundukları Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya tasdikli sureti,

● Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

● İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

● Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesinin ibrazı,

● Geçici teminat yatırdıklarına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Banka teminat mektubu getirilmesi halinde, teminat mektubunun süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 gün olacaktır), 

● Şartname satın alındığına dair belge, istenecektir.

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya ihale tarihinden önce Şirketimiz tarafından “ aslı idarece görülmüştür “ şekilde şerh düşülen suretlerini veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9.maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca aslının aynıdır şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi Suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. 

4-Şartname bedeli ile (nakit yatırılacak ise) geçici teminat bedeli Şirketimizin Vakıfbank Diyarbakır Şubesi nezdindeki TR72 0001 5001 5800 7306 3738 78 nolu hesabına yatırılacaktır.

5-İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde İstasyon Caddesi Eskihal Karşısı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinin 1.Katındaki MED Kentsel ve Sosyal Hizmetler San. Tic. AŞ’den satın alınabilir ve ücretsiz olarak görülebilir. (İhaleye katılacakların ihale şartnamesi satın almaları zorunludur) 

6-Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

7-İhale komisyonu ihaleleri yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

 Kiraya Verilecek İşyerlerine Ait Bilgiler