Bu sayfayı yazdır

İhale İlanı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Mevcut Vahşi Depolama Sahasının

Rehabilitasyonu, Gaz Toplama Sistemi, Toplanan Çöp Gazından(LFG) Elektrik Üretim Santralinin

Kurulması ve EKAY Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesi İşi’nin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun

45.Madde kapsamında Açık Teklif Usulü ile yine aynı kanunun 46, 47, 48 ve 49.Maddelerindeki

hükümler çerçevesinde 15 (onbeş) yıllığına ihale edilecektir.

1. İhale Konusu İşin Yeri: Diyarbakır ili, Bağlar İlçesi, Yukarıakdibek Mahallesi sınırları

içerisinde bulunan 543, 544 ve 545 no.lu parsellerde kayıtlı bulunan 119.375,00 m2’lik alan.

2. İhale Konusu İşin Kapsamı: İşin kapsamında;

I.Kısım: Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Yukarıakdibek Mahallesinde bulunan 543, 544 ve 545 nolu

parsellerde kayıtlı bulunan 119.375,00 m2’lik alanda; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

tarafından kullanılmakta olan mevcut vahşi çöp depolama sahasının rehabilite edilerek, oluşan

çöp gazının (LFG) toplanması, elektrik enerjisine dönüştürülmesi için kurulacak olan elektrik

üretim santralinin yapımı ve işletilmesi işleri ile;

II.Kısım: I.Kısım proje alanı ve ilave olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından

tahsisi, fizibilite raporlarının hazırlanması, gerekli ÇED ve diğer izinleri alınacak olan alanda II.

Sınıf düzenli depolama sahasının 2 lot olacak şekilde yapımı ve işletilmesi, bu yeni sahada

oluşacak çöp gazı (LFG) ile bu kısımda kurulacak olan biyometanizasyon tesisinden elde

edilecek gazın toplanıp I.kısımda kurulacak olan elektrik üretim santraline aktarılarak elektrik

enerjisine dönüştürülmesi, ön işlem tesisleri ile sızıntı suyu yönetim sisteminin kurulup

işletilmesi işleri, ihale dokümanı olan teknik şartnamede verilen teknik özellikler doğrultusunda

gerçekleştirilecektir.

3. İhale Yeri ve Tarihi: İhale, 27.03.2020 tarihinde saat 10:00’da Diyarbakır Büyükşehir

Belediyesi İhale Komisyonu Odasında gerçekleştirilecektir.

4. İhale Dokümanı Temin Yeri ve Bedeli: İhale dokümanı Teknik ve İdari şartname ile ekleri,

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İhale Bürosundan 5.000 TL karşılığında satın alınabilecektir.

Ayrıca aynı yerde ücretsiz olarak ihale dokümanları görülebilecektir.

5. Tahmini Bedel ve Teklif İçeriği:

5.1. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı Oluru ile oluşturulmuş komisyon

tarafından belirlenen 15 yıllık tahmini (muhammen) kira bedeli KDV hariç 360.000,00 TL

(Üç Yüz Atmış Bin Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

5.2. İhalede tahmini (muhammen) bedel yalnız geçici teminat tutarının belirlenmesi için

verilmiştir. İhale sonucunda Yüklenici İdare’ye ilk yıl 24.000 TL, sonraki yıllarda ise bu

tutarın TÜFE üzerinden artışı ile belirlenecek tutarda sabit kira bedeli ve enerji satışından

elde edilecek ciro üzerinden enerji payı ödeyecektir.

5.3. İhalede teklif enerji payı üzerinden yapılacak olup, minimum %2 oranı üzerinden artırım

yapılacaktır.

6. Geçici Teminat Miktarı: İstekliler, İdarece öngörülen tahmini(muhammen) bedelin

(360.000,00 TL) % 3'ü oranında (360.000,00 TL x 0,03) 10.800,00 TL (On Bin Sekiz Yüz

Türk Lirası) geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatın süresi 60 günden az olamaz.

7. İhale Başvurusunda Sunulacak Belgeler: İstekliler ihale başvuru(teklif) dosyasında şu

belgeleri bulunduracaklardır;

7.1. Tebligat için kanuni ikametgâh bildirimi (Türkiye’de tebligat için adres göstermek

zorunludur)

7.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ikametgâh belgesi, adres beyanı ve ayrıca irtibat için

telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

7.1.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin idare merkezinin bulunduğu yer

mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından ihalenin

yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon

ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, firma yetkilisinin ikametgâh belgesi.

7.2. TC Kimlik Numarası ve Vergi Numarası Bildirimi

7.2.1. Gerçek kişi olması durumunda, TC kimlik numarasını gösteren nüfus kayıt örneği ve

noter onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi.

7.2.2. Tüzel kişi olması durumunda ise, vergi numarasını gösteren belge.

7.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

7.3.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk davet veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu

yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına

kayıtlı olduğunu gösterir belge.

7.3.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan/davet veya son başvuru tarihinin içerisinde

bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

7.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

7.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

7.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir

Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter

tasdikli imza sirküleri.

7.5. İdari şartnamenin 12. maddesinde belirtilen ilgili kanun ve mevzuat kapsamında yasaklı

veya hükümlü olmadığına dair beyanname.

7.6. Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ait Büyükşehir Belediyesi veznesi alındı belgesi

veya banka teminat mektubu

7.7. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin aşağıda belirtilen belgeler ihale başvurusunda

sunulacaktır.

a) İstekli, ihale başvurusunda sunacağı Geçici Teminatın dışında ayrıca, 40.000.000 TL (Kırk

Milyon Türk Lirası) tutarında Banka Referans Mektubunu ihale teklif dosyasında ihale

komisyonuna sunmak zorundadır.

b) Banka Referans Mektubu olarak, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya

kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı

bankalardan alınacak belgelerin verilmesi zorunludur.

c) Banka referans mektubunun ilk ihale ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması

gerekmektedir.

d) İhale teklif dosyasında sunulacak Banka Referans Mektubunun, ilgili bankanın genel

müdürlüğünce onaylı olması gerekmektedir.

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde toplam referans mektubu miktarı, ortaklık oranına

bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilecektir.

7.8. Mesleki yeterliliğe ilişkin belgelerin, aslı veya noter onaylı örneği ihale başvuru

dosyasında sunulacaktır.

a. Son 5 yıl içerisinde tek bir sözleşme kapsamında en az bir adet 1000 ton/gün kapasiteli

‘belediye atıkları mekanik ayırma tesisi’ kurmuş ve işletmiş/işletiyor olduğunu gösterir

ilgili kurumdan alınmış teyit yazısı.

b. Son 5 yıl içerisinde tek bir sözleşme kapsamında en az bir adet 500 ton/gün kapasiteli

biyobozunur evsel atıkların işlendiği ‘biyometanizasyon (fermantasyon) tesisi’ kurmuş

ve işletmiş/işletiyor olduğunu gösterir ilgili kurumdan alınmış teyit yazısı.

c. Son 5 yıl içerisinde tek bir sözleşme kapsamında en az bir adet belediye çöp depolama

sahasında, çöp gazından(LFG) ve/veya biyobozunur evsel atıkların biyometanizasyonu

işlemi sonucunda elde edilen biyogazdan, en az 7,5 MW kapasiteli ‘Elektrik Üretim

tesisi’ kurmuş ve işletmiş/işletiyor olduğunu gösterir ilgili kurumdan alınmış teyit

yazısı.

7.8.1. Teknik ve mesleki yeterliliğe ilişkin belgeler, ihale başvuru dosyasında, ihale

komisyonuna sunulacaktır.

7.8.2. İsteklilerin yukarıda (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen kriterlerin tamamını bir arada

sağlaması gerekmektedir.

7.8.3. İsteklilerin ortak girişim olarak ihaleye katılması durumunda, yukarıda (a), (b), (c)

bentlerinde belirtilen kriterlerin tamamının, ortaklardan herhangi biri tarafından

sağlanması yeterli olacaktır.

7.9. Şekil ve içeriği şartname ekinde belirtilen teklif mektubu

7.10. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli

vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

7.11. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği şartname ekinde belirtilen iş

ortaklığı beyannamesi.

7.12. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

7.13. İsteklilerin varsa iş ortaklıklarında tüm ortaklar tarafından kaşelenip imzalanmış Teknik

Şartname ve İdari Şartname.

7.14. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından bu ilanda belirtilen 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 ve 7.5

maddelerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.

8. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış

örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9.

Maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak İsteklilere verilen Ticaret Sicili

Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Noter onaylı belgelerin

aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek

onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli

kabul edilmeyecektir. Kurumlardan alınacak belgelerin güncel tarihli olması gerekmektedir.

9. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler,

Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır.

10. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil

göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

11. İdari şartnamenin 12. maddesinde belirtilen ilgili kanun ve mevzuat kapsamında yasaklı veya

hükümlü olanlar ihaleye katılamazlar. 

12. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

13. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık, konsorsiyumlara kapalıdır.

14. İhaleye katılacak olan isteklilerin istenilen belgeleri 27/03/2020 günü saat 10:00’a kadar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İhale Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Ancak;

istekliler belirtilen dosya teslim saatine kadar İdare’ye ulaşmış olmak şartıyla, ihale dosyalarını

iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul

edilmeyecektir. İstekli komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve

kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme

alınmaz.