Iğdır İl Özel İdaresi Araç Satış İhalesi İlanı Duyurusu

T.C

IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

1-Iğdır İl Özel İdaresi Makine Parkına ait aşağıda liste şeklinde verilen; Muhammen Satış Bedeli geçici teminat tutarı, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınırlar (araçlar) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 Maddesine göre Açık teklif usulü ile ihale edilecektir. 

2-İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Iğdır İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Encümen toplantı salonunda İl Encümeni huzurunda ihalesi yapılacaktır. 

3. İhaleye katılabilmek için 

a. Geçici Teminat. (Nakit teminatlar İl Özel İdaresinin Vakıfbank Iğdır Şubesindeki Geçici Teminat hesabına yatırılacaktır.) banka geçici teminat mektuplarının süresi ihale tarihinden itibaren bir (1) ay olacak.

b) Nüfus cüzdan fotokopisi ve Nüfus Müdürlüğünden alınmış İkametgâh İlmühaberi. 

c) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon ve fax numarası. (varise e-mail adresi)

d) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

f) Tüzel Kişi veya gerçek kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir Noter Tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4- İhaleye ait Şartname her gün mesai saatleri dâhilinde Iğdır İl Özel İdaresi Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.

5- Telefon veya faxla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6- Her türlü vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir. Satışı yapılacak olan araç ve iş makinalarında satış bedeli üzerine Maliye Bakanlığınca belirtilen oranlarda Kdv ayrıca eklenecektir.

7- Alım ihalesini alacak olanlar söz konusu araç ve iş makinalarını en geç 15 gün içerisinde idarenin araç parkından teslim alacaklardır. Bu süre içerisinde teslim almadıkları takdirde idarece alınan geçici teminatlar irat kaydedilecek ve hiçbir hak talebinde bulunmayacaklardır.

 

Araç Satış İhalesi Tam Metini indirmek için tıklayınız.