Bu sayfayı yazdır

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İhale İlanı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Mevcut Vahşi Depolama Sahasının Rehabilitasyonu, Gaz Toplama Sistemi, Toplanan Çöp Gazından(LFG) Elektrik Üretim Santralinin Kurulması ve EKAY Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesi İşi’nin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Madde kapsamında Açık Teklif Usulü ile yine aynı kanunun 46, 47, 48 ve 49.Maddelerindeki hükümler çerçevesinde 15 (onbeş) yıllığına ihale edilecektir.

 1. 1.İhale Konusu İşin Yeri: Diyarbakır ili, Bağlar İlçesi, Yukarıakdibek Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 543, 544 ve 545 no.lu parsellerde kayıtlı bulunan 119.375,00 m2’lik alan.
 2. 2.İhale Konusu İşin Kapsamı: İşin kapsamında;

I.Kısım: Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Yukarıakdibek Mahallesinde bulunan 543, 544 ve 545 nolu parsellerde kayıtlı bulunan 119.375,00 m2’lik alanda; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmakta olan mevcut vahşi çöp depolama sahasının rehabilite edilerek, oluşan çöp gazının (LFG) toplanması, elektrik enerjisine dönüştürülmesi için kurulacak olan elektrik üretim santralinin yapımı ve işletilmesi işleri ile;

II.Kısım: I.Kısım proje alanı ve ilave olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsisi, fizibilite raporlarının hazırlanması, gerekli ÇED ve diğer izinleri alınacak olan alanda II. Sınıf düzenli depolama sahasının 2 lot olacak şekilde yapımı ve işletilmesi, bu yeni sahada oluşacak çöp gazı (LFG) ile bu kısımda kurulacak olan biyometanizasyon tesisinden elde edilecek gazın toplanıp I.kısımda kurulacak olan elektrik üretim santraline aktarılarak elektrik enerjisine dönüştürülmesi, ön işlem tesisleri ile sızıntı suyu yönetim sisteminin kurulup işletilmesi işleri, ihale dokümanı olan teknik şartnamede verilen teknik özellikler doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

 1. 3.İhale Yeri ve Tarihi: İhale, 17.07.2020 tarihinde saat 10:00’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İhale Komisyonu Odasında gerçekleştirilecektir.
 2. 4.İhale Dokümanı Temin Yeri ve Bedeli: İhale dokümanı Teknik ve İdari şartname ile ekleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İhale Bürosundan 5.000TL karşılığında satın alınabilecektir. Ayrıca aynı yerde ücretsiz olarak ihale dokümanları görülebilecektir.
 3. 5.Tahmini Bedel ve Teklif İçeriği:
 4. 5.1.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı Oluru ile oluşturulmuş komisyon tarafından belirlenen 15 yıllık tahmini (muhammen) kira bedeli KDV hariç 360.000,00 TL (Üç Yüz Atmış Bin Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.
 5. 5.2.İhalede tahmini (muhammen) bedel yalnız geçici teminat tutarının belirlenmesi için verilmiştir. İhale sonucunda Yüklenici İdare’ye ilk yıl 24.000 TL, sonraki yıllarda ise bu tutarın TÜFE üzerinden artışı ile belirlenecek tutarda sabit kira bedeli ve enerji satışından elde edilecek ciro üzerinden enerji payı ödeyecektir.
 6. 5.3. İhalede teklif enerji payı üzerinden yapılacak olup, minimum %5 oranı üzerinden artırım yapılacaktır.
  1. 6.Geçici Teminat Miktarı:İstekliler, İdarece öngörülen tahmini(muhammen) bedelin (360.000,00 TL) % 3'ü oranında (360.000,00 TL x 0,03)   10.800,00 TL (On Bin Sekiz Yüz Türk Lirası) geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatın süresi 60 günden az olamaz.
  2. 7.İhale Başvurusunda Sunulacak Belgeler: İstekliler ihale başvuru(teklif) dosyasında şu belgeleri bulunduracaklardır;
 7. 7.1.Tebligat için kanuni ikametgâh bildirimi (Türkiye’de tebligat için adres göstermek zorunludur)
  1. 7.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ikametgâh belgesi, adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
  2. 7.1.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, firma yetkilisinin ikametgâh belgesi.
 8. 7.2.TC Kimlik Numarası ve Vergi Numarası Bildirimi
 9. 7.2.1.Gerçek kişi olması durumunda, TC kimlik numarasını gösteren nüfus kayıt örneği ve noter onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi.
 10. 7.2.2.Tüzel kişi olması durumunda ise, vergi numarasını gösteren belge.
 11. 7.3.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
 12. 7.3.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk davet veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 13. 7.3.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan/davet veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
 14. 7.4.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
 15. 7.4.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
 16. 7.4.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 17. 7.5.İdari şartnamenin 12. maddesinde belirtilen ilgili kanun ve mevzuat kapsamında yasaklı veya hükümlü olmadığına dair beyanname.
  1. 7.6.Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ait Büyükşehir Belediyesi veznesi alındı belgesi veya banka teminat mektubu
  2. 7.7.Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin aşağıda belirtilen belgelerihale başvurusunda sunulacaktır;
 18. İstekli, ihale başvurusunda sunacağı Geçici Teminatın dışında ayrıca, 40.000.000 TL (Kırk Milyon Türk Lirası) tutarında Banka Referans Mektubunu ihale teklif dosyasında ihale komisyonuna sunmak zorundadır.
 19. Banka Referans Mektubu olarak, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin verilmesi zorunludur.
 20. Banka referans mektubunun ilk ihale ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması gerekmektedir.
 21. İhale teklif dosyasında sunulacak Banka Referans Mektubunun, ilgili bankanın genel müdürlüğünce onaylı olması gerekmektedir.
 22. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde toplam referans mektubu miktarı, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilecektir.
 1. 7.8.Mesleki yeterliliğe ilişkin belgelerin, aslı veya noter onaylı örneği ihale başvuru dosyasında sunulacaktır.
  1. Son 10 yıl içerisinde tek bir sözleşme kapsamında en az bir adet 500 ton/gün kapasiteli ‘belediye atıkları mekanik ayırma tesisi’ kurmuş ve işletmiş/işletiyor olduğunu gösterir ilgili kurumdan alınmış teyit yazısı.
 2. Son 10 yıl içerisinde tek bir sözleşme kapsamında en az bir adet 350 ton/gün kapasiteli biyobozunur evsel atıkların işlendiği ‘biyometanizasyon (fermantasyon) tesisi’ kurmuş ve işletmiş/işletiyor olduğunu gösterir ilgili kurumdan alınmış teyit yazısı.
 3. Son 10 yıl içerisinde tek bir sözleşme kapsamında en az bir adet belediye çöp depolama sahasında, çöp gazından(LFG) ve/veya biyobozunur evsel atıkların biyometanizasyonu işlemi sonucunda elde edilen biyogazdan, en az 3 MW kapasiteli ‘Elektrik Üretim tesisi’ kurmuş ve işletmiş/işletiyor olduğunu gösterir ilgili kurumdan alınmış teyit yazısı.
 1. 7.8.1.Teknik ve mesleki yeterliliğe ilişkin belgeler, ihale başvuru dosyasında, ihale komisyonuna sunulacaktır.
 2. 7.8.2.İsteklilerin yukarıda (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen kriterlerin tamamını bir arada sağlaması gerekmektedir.
 3. 7.8.3.İsteklilerin ortak girişim olarak ihaleye katılması durumunda, yukarıda (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen kriterlerin tamamının, ortaklardan herhangi biri tarafından sağlanması yeterli olacaktır.
  1. 7.9.Şekil ve içeriği şartname ekinde belirtilen teklif mektubu
  2. 7.10.Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
  3. 7.11.İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği şartname ekinde belirtilen iş ortaklığı beyannamesi.
  4. 7.12.İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
  5. 7.13.İsteklilerin varsa iş ortaklıklarında tüm ortaklar tarafından kaşelenip imzalanmış Teknik Şartname ve İdari Şartname.
  6. 7.14.İş ortaklığının her bir ortağı tarafından bu ilanda belirtilen 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 ve 7.5 maddelerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.
 4. 8.İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9. Maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak İsteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. Kurumlardan alınacak belgelerin güncel tarihli olması gerekmektedir.
 5. 9.Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır.
 6. 10.İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
 7. 11.İdari şartnamenin 12. maddesinde belirtilen ilgili kanun ve mevzuat kapsamında yasaklı veya hükümlü olanlar ihaleye katılamazlar.
 8. 12.İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 9. 13.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık, konsorsiyumlara kapalıdır.
 10. 14.İhaleye katılacak olan isteklilerin istenilen belgeleri 17/07/2020 günü saat 10:00’a kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İhale Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Ancak; istekliler belirtilen dosya teslim saatine kadar İdare’ye ulaşmış olmak şartıyla, ihale dosyalarını iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. İstekli komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.