ERGANİ İLÇESİNDE TİCARİ TAKSİ PLAKASI VERİLMESİ İHALESİ İLANI

ERGANİ İLÇESİNDE BELİRLENEN TAKSİ DURAKLARINDA 29 YIL SÜRE İLE ÇALIŞMAK ÜZERE TİCARİ TAKSİ (TT) PLAKASI VERİLMESİ İHALESİ İLANI

 

1. İHALE KONUSU, İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI :

 

Ergani İlçesine hizmet vermek üzere, aşağıda durak yerleri/isimleri ve çalışacak araç sayıları belirlenen Taksi duraklarında 29 yıl süre ile, 63 ADET Ticari Taksi (TT) plakasının verilmesi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhale her durak için, o durakta çalışacak her bir taksi plakası için ayrı ayrı yapılacaktır.

 

ERGANİ TAKSİ DURAK YERİ, ARAÇ SAYILARI VE ARAÇ PLAKALARI
SIRA DURAK İSMİ ARAÇ SAYISI ARAÇ PLAKALARI
1 OTOGAR DURAĞI 12 21 TT 4504-4505-4506-4507-4508-4509-4510-4511-4512-4513-4514-4515
2 HASTANE DURAĞI 3 21 TT 4533-4534-4535
3 ÇERMİK DÖRTYOL DURAĞI 6 21 TT 4536-4537-4538-4539-4540-4541
4 HÜKÜMET DURAĞI 5 21 TT 4557-4558-4559-4560-4561
5 POSTANE DURAĞI 5 21 TT 4581-4582-4583-4584-4585
6 DİCLE YOLU DURAĞI 5 21 TT 4589-4590-4591-4592-4593
7 TOKİ-1 DURAĞI 8 21 TT 4603-4604-4605-4606-4607-4608-4609-4610
8 TOKİ-2 DURAĞI 10 21 TT 4611-4612-4613-4614-4615-4616-4617-4618-4619-4620
9 PARK DURAĞI 5 21 TT 4624-4625-4626-4627-4628
10 ATATÜRK İLKOKULU DURAĞI 4 21 TT 4647-4648-4649-4650
  TOPLAM 63 ARAÇ  

 

2. ŞARTNAMENİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale şartnamesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gelirler Şube Müdürlüğünden 1000 TL. (Bin Türk Lirası) karşılığı temin edilebilir. Şartname aynı müdürlükte ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

 

3. İHALE YERİ, TARİHİ, SAATİ VE İHALE USULÜ:

İhale Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yerleşkesinde bulunan Ali Emiri Kongre Merkezinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Yukarıdaki durak ve ticari plaka sayısı listesine göre;

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 numaralı duraklarda çalışacak 63 adet Ticari Taksi (TT) Plakası ihalesi 16 Aralık 2021 Perşembe günü, saat 10.00’da başlayarak teker teker yapılacaktır.

 

4. TAHMİNİ BEDEL:

İhaleye esas muhammen bedel; durakta çalışacak her bir “TT” plakalı araç için 100.000   TL+KDV’dir. İhaleye gerçek kişiler katılacaktır ve bir gerçek kişi 1 adet TT plaka alabilecektir.

 

5. GEÇİCİ TEMİNAT:

Geçici teminat, tahmini bedelin %3’ü olup 3000 TL’dir.

 

6. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

 1. Nüfus cüzdanı sureti
  1. Tasdikli İkametgâh Belgesi (ihale tarihinden itibaren geriye dönük kesintisiz 5 yıl ve halen ikamet ediyor olduğunu belgelemek)
  2. c)İsteklinin son bir ay içerisinde Resmi Kurumlara verilmek için alınmış Adli Sicil Kaydı.
  3. İstekliler 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmak veya affa uğramış sicilden silinme süresi geçmiş olsa bile kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmamak, Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak, şartlarını haiz olması zorunludur.
 2. Tebligat için Türkiye adresi,
 3. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
 4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, (2886 Sayılı D.İ.K. ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler olmalıdır.)
  1. İhaleye katılanın veya vekilinin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
 5. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,
 6. İhale dokümanı bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,
 7. İhale Şartnamesini okuyup aynen kabul ettiğine dair imzalı şartname,
 8. Asgari (B) sınıfı Sürücü Belgesinin fotokopisi, (Aslı görülecek)
  1. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden Uyuşturucu Kullanmadığı İle İlgili Tahlil Sonuçlarını Gösterir Rapor (Başvuru tarihi itibariyle 1 (Bir) ayı geçmemiş)

 

7. İHALEYE KATILIM:

 1. Teklifler, belirtilen tahmini bedelden az olmamak üzere KDV hariç olduğu belirtilerek verilecektir.
 2. İsteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.
 3. İstekliler ihale evraklarını ihale saatinden önce Yazı işleri ve kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Şube Müdürlüğüne teslim edecekler ve evrakları uygun olanlar tekliflerini ihale komisyonuna sözlü olarak vereceklerdir. Son teklifler yazılı olarak verilebilir.
 4. İstekliler isterlerse, ihale evraklarını ve yazılı tekliflerini ihale saatine kadar sıra numaralı alındı makbuzu karşılığında kapalı zarf içinde Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, Encümen Şube Müdürlüğüne de verebileceklerdir.
 5. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif kabul edilir.
 6. Ayrıca istekliler ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.
 7. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
 8. İhalede artırmalar en az 1000 TL ve üzeri olacaktır.
 9. İhale Komisyonu (Diyarbakır Büyükşehir Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

           

 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE İLAN OLUNUR