Merkez İlçelerde Hizmet Vermek Üzere 29 Yıl Süre ile 100 Adet M Plaka Verilmesi İşi İhale İlanı

İ L A N

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-           29.09.2022 tarih ve 2022/5-11 sayılı UKOME Genel Kurul Kararı, 29.09.2022 tarih ve 2022/5-12 sayılı UKOME Genel Kurul Kararı, 29.09.2022 tarih ve 2022/5-13 sayılı UKOME Genel Kurul Kararı ve 10.10.2022 tarih ve 295 sayılı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı gereği, Diyarbakır Merkez Sur-Bağlar-Kayapınar ve Yenişehir İlçelerine hizmet vermek üzere 29 yıl süre ile 16+1 kapasiteli 100 adet M Plaka verilmesi İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

 

Diyarbakır Merkez Sur-Bağlar-Kayapınar ve Yenişehir İlçelerine hizmet vermek üzere ihale ile belirlenen Minibüs araçlarına 21 M 0400-0499 serisinden plaka takılacaktır. M Plaka ihalesi bu şartname koşullarına göre her bir plaka için ayrı ayrı yapılacaktır. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İhaleye meclis kararı gereği sadece tüzel kişiler katılabilir. Tüzel kişiler, 25 adet M Plaka alabileceklerdir.

 

2-            İşin ihalesi 01.12.2022 Perşembe günü saat 10.00’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Elazığ Bulvarı No:10 Yenişehir/DİYARBAKIR adresinde Ali Emiri Kültür Salonunda yapılacaktır. İstekliler ihale evraklarını 30.11.2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Diyarbakır Büyükşehir Ana Binası, Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kaynak İdari İşler Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri ve ihale saatinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yerleşkesi içinde bulunan Ali Emiri Kongre Merkezinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İhale belirlenen günde bitmez ise İhale Komisyonu tarafından belirlenecek gün ve saatte ihaleye devam edilecektir.

 

3-               Diyarbakır Merkez Sur-Bağlar-Kayapınar ve Yenişehir İlçelerine hizmet vermek üzere 29 yıl süre ile 16+1 kapasiteli 100 adet M Plaka verilmesi İşi; her bir plaka için muhammen bedel 2.366.000,00 TL + KDV (İkiMilyonÜçYüzAltmışAltıBinTürkLirası) olup, her bir plaka için geçici teminat 70.980,00 TL (YetmişBinDokuzYüzSeksen TürkLirası)’dir. (Geçici teminat % 3’tür.) Geçici teminat nakit veya banka teminat mektubu şeklinde olabilecektir.

 

4-            İhaleye ait şartname ve ekleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tahsilat Servisine yatırılacak 2.000,00 (İkiBin TürkLirası) TL’lik makbuz karşılığında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı Kaynak İdari İşler Şube Müdürlüğünden temin edilebilir ve mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir.

 

5-            İşin geçici teminatının nakit olması halinde ve ihale doküman bedeli, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin T.C. Vakıfbank TR71 0001 5001 5800 7284 6914 86 IBAN nolu hesabına yatırılabilecektir.

 

6-            İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

  1. a)Tüzel kişilerde:

-          Kooperatif yönetim kurulunun Nüfus İdaresinden alınmış “Nüfus Cüzdan Sureti”,

-          Kooperatif ortaklarının Diyarbakır merkez sınırları içinde ihale gününden geriye doğru en az 6 (altı) aydan beri ikamet ettiğini gösteren “Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi” aslı

-          Kooperatifin en az 1 (bir) yıl önceden Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, Kooperatif Ana Sözleşmesi, Ticaret Sicil Gazetesi sureti

-          Kooperatif yönetim kurulunun 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 28.08.2007 Tarih ve 26627 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nin 8/1-c maddesindeki suçlardan, ayrıca zimmet, kaçakçılık, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, suçlarından mahkûm olmamak, Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmak veya affa uğramış sicilden silinme süresi geçmiş olsa bile kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmamak, 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na giren suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmadıklarını ve sabıka kaydının bulunmadığını gösteren ilgili makama verilmek üzere alınmış “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı (ihale gününden geriye doğru son bir ay içerisinde alınmış),

-          Kooperatifin “Vergi Levhası” sureti,

-          Kooperatif Yönetim Kurulu imza sirküsü (noter onaylı)

-          İhale tarihinden önce kaydının bulunduğunu gösteren ve son bir ay içinde alınmış “Ticaret Sicil Tasdiknamesi” aslı,

-          İhale Şartnamesi (İstekliler tarafından “Okudum” ve “Anladım” ibareleri yazılı ve imzalı Şartname teklif dosyasına konulacaktır.),

-          Bir tüzel kişi en fazla 25 adet (M) Plakası alabilecektir.

-          İhale tarihinden önce alınmış “Kooperatif Yönetim Kurulu Sayısını Gösterir Belge”.

-          Tebligat için Türkiye adresi, iletişim bilgileri (telefon numarası, e-mail adresi)

-          İhale dokümanı bedelinin ödendiğini gösteren makbuz (Her araç için ayrı ayrı)

-          Geçici Teminatın yatırıldığına ait makbuz (Her araç için ayrı ayrı)

-          İhaleye katılacak Tüzel kişilik ve/veya ortaklarının Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

-          İhaleye katılacak Kooperatif Yönetim Kurulunun, Hastane/Sağlık merkezlerinden Uyuşturucu Kullanmadığı İle İlgili Tahlil Sonuçlarını Gösterir Rapor (İhale gününden geriye 1 (Bir) ayı geçmemiş)

-          2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan.

Yeterlilik olarak belirlenen yukarıdaki belgeleri eksik olan İstekliler ihaleden elenecek ve ihale salonundan çıkartılacaklardır.

 

   7-         Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri uygulanır.

 

   8-         İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, damga pulları, KDV v.b. giderler İstekli’ye aittir.

 

9-         Telgraf ve fax ile yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

    

İ L A N O L U N U R