Bismilde bulunan susuz tarla vasıflı taşınmazların 1 yıl müddetle kiraya verilmesi ihale İlanı

İ L A N

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Diyarbakır İli Bismil İlçesi Ambar Mahallesi, 179 ada 2 nolu parselde bulunan 99.000 m², 300 ada 6 nolu parselde bulunan 34.562.11 m² ve 310 ada 5 nolu parselde 35.247,05’lik susuz tarla vasıflı taşınmazların 1 yıl süreyle kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ihaleye çıkarılmıştır.

 

2-Kiraya verilecek taşınmazların kiraları yıllık olup, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri, ihale tarih ve saatleri aşağıda belirtilmiştir.

 

İŞİN ADI MUHAMMEN BEDEL(Yıllık) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
Ambar Mah. 179 ada 2 nolu parsel(susuz tarla) 59.400,00 TL 1.782,00 TL 09.01.2023 10:00
Ambar Mah. 300 ada 6 nolu parsel(susuz tarla) 21.000,00 TL 630,00 TL 09.01.2023 10:30
Ambar Mah. 310 ada 5 nolu parsel(susuz tarla) 22.000,00 TL 660,00 TL 09.01.2023 11:00

                                                                                                                                                                

3- İhaleye ait şartname ve ekleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tahsilat Servisine yatırılacak 500,00 (BeşYüz TürkLirası) TL’lik makbuz karşılığında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı Kaynak İdari İşler Şube Müdürlüğünden temin edilebilir ve mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir.

 

4-İhaleye katılabilmek için isteklilerin hazırlayacakları dış zarflarını 06.01.2023 mesai saatleri içerisinde Büyükşehir Belediyesi, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Kaynak İdari İşler Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

 

5- İşin geçici teminatının nakit olması halinde ve ihale doküman bedeli, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin T.C. Vakıfbank TR71 0001 5001 5800 7284 6914 86 IBAN nolu hesabına yatırılabilecektir.

 

6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

  1. a)Gerçek Kişilerde

-          Nüfus cüzdan sureti,

-          Nüfus kayıt örneği (İkametgah belgesi),

-          Adli Sicil Kaydı Belgesi,

-          İhale Şartnamesi (İstekliler tarafından “Okudum” ve “Anladım” ibareleri yazılı ve imzalı Şartname teklif dosyasına konulacaktır.)

-          Tebligat için Türkiye adresi, iletişim bilgileri (telefon numarası, mail adresi)

-          İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

-          Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, (2886 Sayılı D.İ.K. ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler olmalıdır.)

-          İhaleye katılanın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

-          2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,

-          İhale dokümanı bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

  1. b)Tüzel kişilerde:

-          Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi sureti

-          Ortağı olduğu şirketin Vergi Levhası, imza sirküsü fotokopisi (belgelerin aslı görülecek.)

-          İhale tarihinden önce kaydının bulunduğunu gösteren ve son altı ay içinde alınmış “Ticaret Sicil Tasdiknamesi” aslı,

-          İhale Şartnamesi (İstekliler tarafından “Okudum” ve “Anladım” ibareleri yazılı ve imzalı Şartname teklif dosyasına konulacaktır.),

-          İhale tarihinden önce alınmış “Şirket Ortak Sayısını Gösterir Belge”.

-          Tebligat için Türkiye adresi, iletişim bilgileri (telefon numarası, mail adresi)

-          Geçici Teminatın yatırıldığına ait makbuz

-          İhaleye katılacak Tüzel kişilik veya ortaklarının Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

-          2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,

-          İhale dokümanı bedelinin ödendiğini gösteren makbuz.

5-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri uygulanır.

6-Bilumum vergi, harç ve sözleşme gideri ihaleyi alana aittir.

7-Telgraf ve fax ile yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

                                                                                                                              

                                                                                                               İ L A N O L U N U R.