2023 YILINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI AÇILACAK KADROLARA İLİŞKİN DUYURU

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2023 YILINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI AÇILACAK KADROLARA İLİŞKİN DUYURU

 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik, Belediye Zabıta Yönetmeliği ile Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümleri uyarınca Belediyemizde münhal bulunan aşağıda derece ve adetleri belirtilen unvanlar için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı açılacak olup söz konusu sınavlara ilişkin başvuru koşulları ve genel açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

  

 

Unvan Değişikliği

Sıra No

Sınıfı

Kadro Unvanı Kadro Derecesi Kadro Adedi Başvuru Özel Şartları

Başvuru Genel Şartları

1

T.H.

Mühendis 1 4

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak.

a) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.

2

T.H.

Mühendis 5 2
3

T.H.

Tekniker 1 5 En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak suretiyle tekniker unvanını kazanmış olmak.
4

T.H.

Tekniker 2 5
4

A.H.

Avukat 3 2

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

 

 

Görevde Yükselme

Sıra No

Sınıfı

Kadro Unvanı Kadro Derecesi Kadro Adedi Başvuru Özel Şartları

Başvuru Genel Şartları

1

G.İ.H

Şube Müdürü 1 25

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla, koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi, hukuk müşaviri, çözümleyici, uzman, sivil savunma uzmanı, ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru ile eğitmen kadrolarında veya en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl ya da 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az altı yıl çalışmış olmak.

1)İlan edilen boş kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için yazılı olarak başvuruda bulunabilir.

2) 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

3)Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle atamanın yapılacağı yerel yönetimde çalışmış olmak.

(Ancak, ilan edilen kadro için yerel yönetimde bir yıl çalışma şartını taşıyan personel bulunmaması durumunda, söz konusu kadro için yapılacak başvuruda bu şart aranmaz.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

1)Görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir

2)Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az altmış puan alınması zorunludur.

3)Bir belediyenin kadroları için diğer belediyelerin veya başka kurumların personeli başvuruda bulunamaz.

4) İlan edilen boş kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir

5) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunarak sınava katılabilir.

6) Aday memurlar ve görevden uzaklaştırılmış bulunan personel başvuruda bulunamaz

2

G.İ.H

Şube Müdürü 2 10
3

G.İ.H

Şube Müdürü 3 10
4

G.İ.H

Şube Müdürü 4 10
5

G.İ.H

Şef 3 10

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan görevler ile mühendis hariç en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl; aynı bendin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az dört yıl çalışmış olmak.

6

G.İ.H

Memur 5 3

1) en az ortaöğrenim mezunu olmak
2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan kadrolarda ayrı ayrı veya toplam en az iki yıl hizmeti bulunmak

7

G.İ.H

Zabıta Şube Müdürü 1 2

1) 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

2) En az iki yıl zabıta amiri kadrosunda veya altı yıl zabıta komiseri kadrosunda çalışmış olmak.

3) 1-4 dereceli kadrolara atanmak için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

8

G.İ.H

İtfaiye Amiri 1 3

1) En az lise mezunu olmak,

2) Meslekle ilgili yükseköğrenim veya en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki yıl itfaiye çavuşu veya dört yıl itfaiye eri, 2 yıllık yüksekokul mezunları için üç yıl itfaiye çavuşu veya beş yıl itfaiye eri, lise ve dengi okul mezunları için dört yıl itfaiye çavuşu veya altı yıl itfaiye eri olarak çalışmış olmak,

3) Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

9

G.İ.H

İtfaiye Çavuşu 1 2

1) En az lise mezunu olmak,

2) Meslekle ilgili yükseköğrenim veya en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki yıl; 2 yıllık yüksekokul mezunları için üç yıl, lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl itfaiye eri olarak çalışmış olmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

10

G.İ.H

İtfaiye Çavuşu 3 1
11

G.İ.H

İtfaiye Çavuşu 4 1
12

G.İ.H

Zabıta Amiri 2 3

1) En az lise mezunu olmak.

2) 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki yıl zabıta komiseri kadrosunda; 2 yıllık yüksekokul mezunları için üç yıl zabıta komiseri kadrosunda; lise ve dengi okul mezunları için dört yıl zabıta komiseri kadrosunda çalışmış olmak.

3) Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

13

G.İ.H

Zabıta Komiseri 1 3

1) En az lise mezunu olmak.

2) 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki yıl; 2 yıllık yüksekokul mezunları için üç yıl, lise ve dengi okul mezunları için dört yıl zabıta memuru kadrosunda çalışmış olmak.

3)Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

14

G.İ.H

Zabıta Komiseri 3 2

 

 

GENEL AÇIKLAMALAR

            *Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile ilgili detaylı bilgi ve dokümanların yer aldığı yazı ve ekleri Ek-1’dedir.

            *İlan edilen boş kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

            *Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunarak sınava katılabilir.

            *Aday memurlar ve görevden uzaklaştırılmış bulunan personel başvuruda bulunamaz.

            *Bir yerel yönetimin kadroları için diğer yerel yönetimlerin veya başka kurumların personeli başvuruda bulunamaz.

            *Müracaat edeceklerin, 15.01.2023 tarihinde başlayıp 01.02.2023 tarihi mesai bitimine kadar başvurdukları kadronun unvanını ve derecesini belirtir şekildeki ıslak imzalı dilekçe (dilekçe örneği ek-2 ve ek-3’te yer almaktadır) ile e-devlet üzerinden temin edilen barkodlu diploması ile birlikte Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Evrak Kayıt Birimi) teslim edecektir. Belirtilen son tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

            İlan olunur.

 

 DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EKLER:

 

1-    BAKANLIK ÜST YAZISINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

               a) Görevde Yükselme Sınav Konuları (6 Sayfa)

               b) Unvan Değişikliği Sınav Konuları (1 Sayfa)

               c) Zabıta Personeli Görevde Yükselme Sınav Konuları (6 Sayfa)

               d) İtfaiye Personeli Görevde Yükselme Sınav Konuları (4 Sayfa)

               e) Görevde Yükselme Sınav Formu

               f) Unvan Değişikliği Sınav Formu

               g) Sağlık Durumu-Engel Bilgi Formu (1 Sayfa)

 

2-    GÖREVDE YÜKSELME BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

3-    UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU DİLEKÇEÖRNEĞİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ