Engelli Hizmetleri

Birimin görevleri şunlardır:

a) Engelli bireylerle ilgili veri tabanı oluşturmak.

b) Engellilerin toplum hayatı ile bütünleşmelerini sağlayıcı ve kolaylaştırıcı çalışmaları yürütmek, sportif, sosyal ve kültürel aktiviteler yapmak, teşvik etmek ve yaygınlaştırmak.

c) Üniversiteler, özel kuruluşlar, engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak engellilere yönelik toplum temelli rehabilitasyon programlarını uygulamak.

ç) Birime başvuran engelli ve ailelerine psiko-sosyal danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermek, engellilikle ilgili konularda eğitilmelerini, bilgilendirilmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayıcı, konferans, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek.

d) Engelliliği önlemeye yönelik kitap, dergi, broşür gibi basılı, sesli ve görsel yayınları hazırlamak, yayımlamak ve dağıtmak.

e) Engelli ve aileleri için bilgilendirme, bilinçlendirme hizmetleri vermek, bu hizmetleri verecek personelin teknik bilgi ve beceriye sahip olması için gerekli eğitimi almasını sağlamak.

f) Engellileri nitelikli işgücü haline getirerek, çalışma yaşamına katılmalarını sağlamak üzere mesleki rehabilitasyon ve eğitim programları için başvuran engellileri değerlendirerek uygun mesleki rehabilitasyon ve mesleki eğitimleri vermek.

g) Ekonomik durumu yetersiz engellilere ayni ve nakdi yardım yapmak.

ğ) İhtiyaç halinde engellilerin durumlarına uygun araçlarla bulundukları mekanlardan hastane, okul ve rehabilitasyon merkezi gibi yerlere ulaşımlarını sağlamak.

h) Bakıma muhtaç engellilere ve yaşlılara bakım hizmeti sunmak veya bu hizmeti ilgili mevzuat gereğince satın almak.

 Hizmetlerden yararlanmak için istenecek belgeler

Birime hizmet almak için başvuranlardan istenecek belgeler aşağıda gösterilmiştir:

a) Talep veya kayıt formu,

b) Sağlık Kurulu raporu veya Engelliler İdaresi Başkanlığı tarafından verilmiş engelli kimlik kartı,

c) İkametgâh belgesi,

ç) Nüfus cüzdanı fotokopisi.

(2) Engel oranı nüfus cüzdanına işlenmiş olanlardan (b) bendindeki belgeler istenmez.

Yardım esasları

Birimin sosyal yardımlarından yararlanacak olan engelli ve ailelerine yapılacak yardımlarda; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım alanlarda aranan ölçütlerin aranması asıldır.

Engellilere yönelik gönüllü hizmetler

Birim engellilere yönelik olarak; üniversiteler, özel kuruluşlar, engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işbirliği halinde, 9/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine göre gönüllülük esasına dayanan hizmetlerin yapılmasını temin eder.

Düzenlenen Kurslar

       Temel eğitim

       Mesleki eğitim

       Özel eğitim

Temel eğitim

 

SNO

EĞİTİM

GRUP SAYISI

ÖĞRENCİ SAYI

1

OKUMA YAZMA

2

40-50

2

TEMEL BİLGİSAYAR

2

40-50

3

ENGELLİ HAKLARI

10

200-250

4

ÜREME SAĞLIĞI

5

100-125

5

HİJYEN

5

100-125

6

AİLE İÇİ İLETİŞİM

2

40-50

7

SATRANÇ

2

40-50

 

TOPLAM

27

560-700

 

 

Mesleki  Eğitim

 

 

SNO

EĞİTİM

ÖĞRENCİ SAYI

ENGEL GRUBU

1

BİLGİSAYARLI MUHASEBE

20

BEDENSEL / İŞİTME

2

GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON

20

GÖRME

3

WEB TASARIMI

20

BEDENSEL /İŞİTME

4

PROFESYONEL ÇİZİM PROGRAMLARI

20

BEDENSEL /İŞİTME

5

YÖNETİCİ SEKRETERLİK

20

BEDENSEL / İŞİTME/GÖRM

6

BİLGİSAYAR DESEKLİ GRAFİK

20

BEDENSEL /İŞİTME

7

KASİYERLİK

20

BEDENSEL /İŞİTME

8

İNGİLİZCE

40

BEDENSEL / İŞİTME/GÖRM

9

TEKSTİL

40

BEDENSEL /İŞİTME

10

DAĞAL GAZ İÇİ TESİSATÇILIK

20

İŞİTME

11

MASAJ

20

GÖRME

   12

GENEL MATBACILIK

10

BEDENSEL / İŞİTME/GÖRM

 

TOPLAM

270

 

 

 

Özel   Eğitim

 

SNO

EĞİTİM

ÖĞRENCİ SAYI

ENGEL GRUBU

1

Takı Tasarımı

20

BEDENSEL / İŞİTME

2

Ahşap boyama

20

BEDENSEL / İŞİTME

3

Temel Dikiş

20

BEDENSEL /İŞİTME

4

Bağımsız hareket programı

60

GÖRME

5

BRAİL  ALFABESİ

60

GÖRME

6

İŞARET DİLİ

80

İŞİTME/AİLE/PERSONEL

 

TOPLAM

260

 

 

 

 

Atölyeler

 

       Tiyatro

       Müzik

       Resim-heykel ve seramik

       Spor etkinlikleri

       Kent tanıtımı

 

Atölyelerden yararlananların sayısı yılda yaklaşık olarak 200 dür.