Taşeron İşçi Başvurusu Tespit Komisyonu Karar İlanı

Taşeron İşçi Başvurusu Tespit Komisyonu Karar İlanı

      24 Aralık 2017 tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin Tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan incelemeler sonucunda, başvurusu kabul edilen (2304) kişilik liste (Ek-1), gerekli şartları taşımadığından başvuruları red edilen (123) kişilik liste (Ek-2)’de gösterilmektedir.

Tebliğin 35 inci maddesinde geçen “Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.” hüküm uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuruları reddedilenler, ilan tarihinden itibaren (23, 26 ve 27 Şubat) 3 (üç) iş günü içerisinde mesai saati bitimine kadar gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak Diyarbakır Valiliği bünyesinde oluşturulan itiraz komisyonuna itirazda bulunabilirler.

 

NOT: Arşiv araştırması sonuçlandığında yeniden değerlendirme yapılacaktır.

 

 

 

      696 sayılı KHK’nın ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan işçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar'ın yukarıda belirtilen maddeleri uyarınca ve Mahalli Idareler Genel Müdürlüğünün 04.01.2018 tarihli ve 328 sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 11.01.2018 tarihli ve 619 sayılı görüş yazılarında; “4734 sayılı kanun  ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri  kapsamında çalıştırılanlar ile şirketin destek ve idari hizmetlerinde çalışan işçiler, hali hazırda ilgili şirketin işçisi olduklarından ayrıca bu işçiler için geçiş işleminin yapılmasına gerek olmayıp, şirketlerinde mevcut  statülerinde çalıştırılmaya devam edilmelerinin ve bu kişiler için işçi statüsüne geçiş ile ilgili bir sürece gerek bulunmadığı değerlendirilmektedir.” denildiğinden; MED A.Ş. de çalışan işçilerden 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Madde 24 den faydalanmak üzere yasal süresi içerisinde başvuruda bulunan 52 işçi ile ilgili “herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığına”, başvuru evrakının iadesine, Tespit Komisyonumuzun 23.02.2018 tarihli toplantısında karar verilmiştir.