Bu sayfayı yazdır

Lunapark Olarak Kullanılan Alanın Kiraya Verilmesi İşi İlanı

 

İ L A N

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Belediyemiz yetki ve tasarrufunda olan Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi Mezopotamya Mahallesi 75.Yol-Fırat Bulvarı Kesişme Noktasında bulunan ve halen Lunapark olarak kullanılan 94.735,45 m² yüzölçümlü taşınmazların düzenlenerek Lunapark-Aquapark ve Sosyal Donatıların Yapılarak 29 yıl müddetle kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 a. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2- İşin ihalesi 15.03.2021 Pazartesi günü saat 11.00’de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yenişehir Mah. Elazığ Cad. Yenişehir/Diyarbakır adresinde Ana Hizmet binası 3. Kat ihale Salonu (Evraklar İhale Komisyonuna ibraz edilir)

3- Kiraya 94,735.45 m² üzerinde bulunan Lunapark, Aquapark ve Sosyal Donatı Alanının müştemilatı ile birlikte yaptırılmasının; muhammen bedeli yıllık 360.000,00 ₺ (KDV hariç) (üç yüz altmış bin türk lirası) olup, geçici teminatı 313.200,00(üç yüz on üç bin iki yüz türk lirası )’dir.(Geçici teminat % 3’tür. 29 yıllık bedel üzerinden)

4- İhaleye ait şartname ve ekleri Tahsilat Servisine yatırılacak 5000,00 (beş bin türk lirası) TL’lik makbuz karşılığında Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir.

İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için tüm evraklar ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

a-Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

i-Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ii-Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

i-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini

ii-Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

d-İstekli adına vekâleten teklif veriliyor ise, vekâlet veren kimselerin Noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

e-İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi vermesi.

f-İlgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

g-İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi,

h-İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi,

i-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, yasaklı olmadığına dair taahhütname,

j-İşin ihale şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair, alındı makbuzu, 

k-Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,d,f,g,h,i,o,n) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

I-Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

m-Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına yatırılmış 313.200 TL Geçici teminat miktarında alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

n-İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet, zimmet ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan suç kaydı olmadığına dair belge getirmek.

o-Büyükşehir Belediyemize borcu olmadığına dair yazı.(2021 yıllına ait)

p-İş Deneyim Belgesi: En az 5 yıl süre ile Lunapark işletmiş olmak veya Eğlence ve Sosyal tesis olarak son 15 yıl içinde 50.000 m² alan üzerinde 4734 Sayılı Kanun kapsamında Yapım İşlerinde Benzer İş Grubları Tebliğinde yer alan B.III Gurup Bina işleri benzer iş olarak kabul edilir

Yeterlilik olarak belirlenen yukarıdaki belgeleri eksik olan İstekliler ihaleden elenecek ve ihale salonundan çıkartılacaklardır.

   5- Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri uygulanır.

   6- Bilumum vergi, harç ve sözleşme gideri ihaleyi alana aittir.

7- Telgraf ve fax ile yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

       İ L A N O L U N U R