Çocuk Hizmetleri

Çocuk Hizmetleri  Şube Müdürlüğümüz; Diyarbakır Büyükşehir Belediye sınırlarında ikamet eden, sosyal tehlikelerle karşı karşıya olan 0–18 yaş gurubundaki tüm çocukların yanı sıra özellikle risk altında olan çocuklar ile sokakta çalıştırılan çocukların, beden ve ruh sağlığını korumak, sosyal kültürel gelişimlerinin desteklemek, ilgi alanları doğrultusunda eğitmek ve beceri kazandırmak, Sosyal hizmet müdahaleleri ile rehabilite edici mesleki çalışmaları gerçekleştirmek, aile ve topluma yönelik çalışmaları yapmak ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamakla görevlidir.

 

Çocuk Şube Müdürlüğü Görev Ve Sorumlulukları

a)Sokakta yaşayan ve/veya çalıştırılan çocukların, sokakta karşılaşabilecekleri her türlü tehlikeden korunması amacıyla gerekli sosyal hizmet programlarını hazırlamak ve uygulamak,
b) Çocuklarla ilgili her türlü yönetsel ve mesleksel kayıtları tutmak, belgeleri saklamak,
c) Çocukların ve ailelerin iş ve meslek sahibi edinmek üzere eğitilmeleri ve işe yerleştirilmesine yönelik gerekli çalışmaları yürütmek, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve eşgüdümü sağlamak,
d) Ekonomik yoksunluk içerisinde olduğu tespit edilen çocukların ve ailelerinin, sosyal yardım kaynaklarından ve kurumlarından yararlanmalarını sağlamak,
e) Çocukların sosyalleşmesini sağlayıcı her türlü sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri düzenlemek,
f) Sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocuklara ailelerine yönelik. Toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla her türlü sosyal hizmet programlarını hazırlamak ve uygulamak,
g) Konuyla ilgili kamu ve gönüllü kuruluşlar ve kişiler ile işbirliği yapmak, eşgüdüm içinde çalışmayı sağlayıcı önlemleri almak,
h) İlgili birimler aracılığıyla sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocuklarla ilgili nicel ve nitel bilgileri toplamak; bu bilgilerin yorum ve değerlendirmesini yapmak; izlenecek strateji ve uygulanabilecek mesleki müdahale yöntem ve teknikleri belirlemek; bu doğrultuda gerekli mesleki çalışmaları yapmak,
ı) Müdürlükte çalışan personele ve hizmetlerin yürütülmesinde birlikte çalışılan kurum, kuruluş ve kişilere yönelik sorun alanına ve uygulamalara ilişkin hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve katılım sağlamak,
i) Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında ve Başkanlık dışındaki birimlerle sağlık, eğitim, hukuk, ticaret, istihdam, sosyal güvenlik ve benzeri konularda her türlü mesleki ilişki kurmak, işbirliği yapmak ve eşgüdüm içinde çalışmak,
j) Müdürlükle ilgili her türlü yönetsel iş ve işlemi yerine getirmek, amaca uygun diğer çalışmaları yapmak, Müdürlük kayıtları, çalışma raporlarını düzenli aralıklarla ilgili makamlara iletmek.

k) Eğitim den koptuğu veya kopma riskinin olduğu belirlenen çocukların eğitime devamları veya bırakmaya neden olabilecek sorunların çözümü için gerekli girişimleri yapmak.

Müdürlüğün çalışma ilke ve kuralları şunlardır:

a) Müdürlük, sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocuklara sosyal hizmet açısından müdahale etmede mesleki serbestliğe ve profesyonelce karar verme hak ve yetkisine sahiptir,
b) Müdürlük tarafından hizmet götürülecek çocukların belirlenmesi, doğrudan Müdürlük elemanları eliyle olabileceği gibi, ilgili, gönüllü ve resmi kuruluşların ve kişilerin yazılı/sözlü uyarı ve ihbarlarıyla da olabilir,
c) Müdürlük çocuklara ve ailelerine yönelik hizmetlerinde çocuğun ve ailenin kişilik haklarının korunması ve çalışmaların mesleki gizlilik kuralları içinde yürütülmesi esastır.

İşleyişe ilişkin konular ve kurallar şunlardır:

a) Meslek elemanları, çocukların kabulü öncesinde, sırasında ve sonrasında; birebir–yüz yüze ilişkiler kurmak suretiyle çocukların kazanılması ve sokaktan kurtarılması çalışmalarını yürütmekle yetkili ve görevlidirler.
b) Müdürlükçe sunulan hizmetler, çocuğu ve genci aile bütünlüğü içinde korumaya ve desteklemeye yönelik bir anlayışla planlanır ve uygulanır.
Gençlere yönelik hizmetler, yaş sınırının saptanması, hizmetin gereği ve müracaatçıların bireysel ve ailevi özellik ve gereksinimleri göz önünde tutularak yapılır.

 

c) Müdürlük ve birimlerinin hizmetleri yürütülürken, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılabilir. Bu konudaki esaslar ilgili birimlerin bağlı olduğu kurumlar veya kendileriyle Belediye arasında yapılacak protokolle belirlenir.