İnşaat Yapımı ve İşletme İşi İhalesi İlanı

İ L A N
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İŞİN ADI : Mülkiyeti İdaremize Ait Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi Gözalan Mahallesinde Bulunan 1.668.529,14 m²’lik Yüz Ölçümlü Alanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36.Maddesine Göre Kapalı Teklif Usulü İle İhale Edilerek Arsa Payı Karşılığında İdareye Verilecek Bağımsız Bölümlerin Altyapı ve Üstyapılarıyla Birlikte Yapılması, Kiraya Verilebilir Hale Geldikten Sonra İdareye Ait Bağımsız Bölümlerin 10 Yıllık Süreyle Müteahhide Kiraya Verilme Suretiyle İşletilmesi ve İnşaat Yapımının Tüm Giderlerinin Müteahhit Tarafından Karşılanmasına İlişkin İnşaat Yapımı ve İşletme İşi
İDARE ADI : Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İHALE DÖKÜMANI : İhale Şartnameleri, sözleşme taslağı, bunların ek bölümleri ile bunlara eklenmesi öngörülen tüm proje, doküman ve bunun gibi yazılı evraklar.

 

1-) a-İşin Tahmini Keşif Bedeli (muhammen bedeli); 1,150.000.000,00 TL (birmilyaryüzellimilyon-Türk Lirası) dir.
b- Asgari teklif : Arsa mülkiyetine karşılık idare adına bırakılacak asgari %20’lik payı ifade etmektedir. İhalede bu oranın altındaki teklifler değerlendirme dışı bırakılacak olup dikkate alınmayacaktır.
c- İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile
İhale yapılacaktır.
2-) İhale, 15.10.2021 tarihinde Cuma günü saat 10.00’da, Elazığ Bulvarı No:10 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Yenişehir/Diyarbakır adresindeki 3. kat İhale Komisyonu Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.
3-) İhaleye ilişkin geçici teminat bedeli 34.500.000,00.-TL (Otuzdörtmilyonbeşyüzbin-Türk Lirası)’dir.
4-) İhale Dosyası’na ait şartname ve ekleri; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’ndan 10.000,00 TL (onbin-Türk Lirası) bedel karşılığında ihale tarihinden en geç 14/10/2021 günü mesai saati bitimine kadar satın alınabilir. İhale ile ilgili bilgi ve belgeler Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 3. kat Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, adresinde görülebilir.
5-) İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler, noter tasdikli olacaktır.
6-) İstekliler, İhaleye katılmak için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;
a-Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
b-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
1-Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2-Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini
2-Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
d-İstekli adına vekâleten yeterlik dosyası veriliyor ise, yeterlik dosyası veren kimselerin Noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
e-İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi vermesi.
f-İsteklilerin bankalardan kullanılabilir durumda 100.000.000,00 TL’den az olmamak üzere nakit durumunu bildirir belge. Kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu ve eki teyit yazısının aslı veya İdarece aslı görülmüş sureti. (Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.) İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
g-İlgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak ihale tarihinden en geç bir ay öncesine ait vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.
h-İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak ihale tarihinden en geç bir ay öncesine ait prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi,
ı-İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi,
i-İsteklilerden, bu ihalede; son on beş yıl içinde 200.000 m2’den az olmamak üzere Lojistik depo yaptığına veya son beş yıl içerisinde 100.000 m2 lojistik depo işlettiğine dair iş deneyimini gösteren belgeler istenecektir.
j-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin olarak; İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki son beş yıla ait ortalama bilançosu veya eşdeğer vergi dairesi veya yeminli mali müşavir tarafından onaylı belgeleri teklif dosyasında sunacaktır. İş hacmini gösteren belgeler olarak; toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar, İsteklinin cirosunun muhammen bedelin %25’inden az olmaması gerekir.
k-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, yasaklı olmadığına dair belge,
l-Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 34.500.000,00 TL (Otuzdörtmilyonbeşyüzbin- Türk Lirası) tutarında Geçici Teminat Mektubu verilecektir. Geçici teminat nakit para ise; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Vakıfbank Merkez Şube TR71 0001 5001 5800 7284 6914 86 banka hesap numarasına yatırılıp alınacak alındı makbuzu verilecektir.
m-Bu işin ihale şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı makbuzu,
n-Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h,k,) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
o-İstekliler istenilen belgelerle birlikte hazırlanan dış zarf en geç 15/10/2021 tarih Cuma günü saat 09:30’a kadar “Elazığ Bulvarı No:10 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Yenişehir/Diyarbakır.” adresindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına teslim belgesi karşılığında vermesi şarttır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin 15.10.2021 tarih Cuma Günü saat 09:30’a kadar “Elazığ Bulvarı No:10 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Yenişehir/Diyarbakır.” adresindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
7-) İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek tutar, rakam ve yazıyla okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak), yazılacaktır.
8-) İşbu ihalede, arsa payı devri karşılığı inşaat yaptırılması işinde, ihale şartnameleri ve eklerinde bulunan hükümler uygulanacaktır.


İLAN OLUNUR