Müze Kompleksi Ve Müştemilatının Hurda Karşılığı Yıkım İşi İhalesi İlanı

İ L A N

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-Diyarbakır İli Yenişehir İlçesi Seyrantepe Mahallesi 971 Ada 42 Nolu Parselde Bulunan Müze Kompleksi Ve Müştemilatının Hurda Karşılığı Yıkım İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2- İşin ihalesi 24.01.2022 Pazartesi günü saat 10.00’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Elazığ Bulvarı No:10 Yenişehir/DİYARBAKIR adresinde Ana Hizmet binası 3. Kat ihale Salonu (Evraklar İhale Komisyonuna ibraz edilir.)

3- Diyarbakır İli Yenişehir İlçesi Seyrantepe Mahallesi 971 Ada 42 Nolu Parselde Bulunan Müze Kompleksi Ve Müştemilatının Hurda Karşılığı Yıkım İşi; muhammen bedeli 330.000,00 TL (ÜçYüzOtuzBinTürkLirası) olup, geçici teminatı 9.900,00 TL (DokuzBinDokuzYüz TürkLirası)’dir. (Geçici teminat % 3’tür.)

4- İhaleye ait şartname ve ekleri Tahsilat Servisine yatırılacak 500,00 (BeşYüz TürkLirası) TL’lik makbuz karşılığında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı Kaynak İdari İşler Şube Müdürlüğünden temin edilebilir.

İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için tüm evraklar ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

 

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

a) Gerçek Kişi olması halinde ikametgah belgesi, Tüzel kişi olması halinde adres beyanı,

b) Diyarbakır İli Yenişehir İlçesi Seyrantepe Mahallesi 971 Ada 42 Nolu Parselde Bulunan Müze Kompleksi Ve Müştemilatının Hurda Karşılığı Yıkım İşi için Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış en az 9.900,00 TL (DokuzBinDokuzYüz TürkLirası) % 3 oranında geçici teminat miktarında alındı belgesi veya banka teminat mektubu.

c) - Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı Örneği, imza sürküsü ile Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

- Tüzel Kişi olması halinde ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge.

d) Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti

e) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

g) Gelir veya Kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden İhale tarihi öncesindeki son bir ay içinde alınmış belge,

h) SGK’na borcu olmadığına dair İhale tarihi öncesindeki son bir ay içinde alınmış belge,

i ) Şartname satın aldığına dair makbuzun aslı,

j) İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet, zimmet ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan suç kaydı olmadığına dair belge getirmek.

k) Ortak girişim olması halinde firmaların noter tasdikli “Ortak Girişim Beyannamesi ile ortakların her birinin (a,b,d,e,f,h,j) belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir. Teklif mektubu ortak girişimi oluşturan ortaklarca müştereken imzalanarak, teminat ve banka referansı ortaklarca müştereken verilebilineceği gibi ortaklardan birisi tarafından verilebilir.

l) Yıkım İşi Teknik Şartnamesinde belirtilen iş makinası, araç ve ekipmanları taahhütnamesi.

Yeterlilik olarak belirlenen yukarıdaki belgeleri eksik olan İstekliler ihaleden elenecek ve ihale salonundan çıkartılacaklardır.

   5- Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri uygulanır.

   6- İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, damga pulları, KDV v.b. giderler Yüklenici’ye aittir.

7- Telgraf ve fax ile yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

       İ L A N O L U N U R