İhtiyaç Fazlası 7 Adet Araç, 272 Adet Oto Lastik Ve 411 Kalem Yedek Parça Satış İşi İhalesi

İ L A N

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Makine İkmal Parkı Sahasında Bulunan İhtiyaç Fazlası 7 Adet Araç, 272 Adet Oto Lastik Ve 411 Kalem Yedek Parça Satış İşi İhalesi  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

  • Aşağıdaki listede belirtilen İhale konusu taşıt/mal/malzemeler ayrı ayrı ihale edilecektir. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
S.N PLAKA CİNSİ MARKA MODEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ MUHAMMEN BEDEL
1 21 EM 059 ÇEKİCİ TIR IVEKO 2004 ₺2.100,00 ₺70.000,00
2 21 EV 586 KAMYONET FIYAT DOBLO 2005 ₺480,00 ₺16.000,00
3 21 DC 059 MİNİBÜS FORD 2003 ₺420,00 ₺14.000,00
4 21 GS 683 MOTORSİKLET KANUNİ 2012 ₺450,00 ₺1.500,00
5 21 FN 136 OTOMOBİL MERCEDES (S320) 1998 ₺2.700,00 ₺90.000,00
6 21 EL 114 OTOMOBİL(zırhlı) BMW (750 İLAS) 2001 ₺3.000,00 ₺100.000,00
7 21 DBB 001 EKSKAVATÖR HYUNDAI 2003 ₺1.950,00 ₺65.000,00
8 411 KALEM YEDEK PARÇA       ₺28.500,00 ₺950.000,00
9 272 ADET OTO LASTİK       ₺3.150,00 ₺105.000,00

 

2- İşin ihalesi 02.03.2022 Çarşamba günü saat 10.00’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Elazığ Bulvarı No:10 Yenişehir/DİYARBAKIR adresinde İhale Salonunda yapılacaktır. İdari şartnamede belirtilen tarih ve saate göre ihale kısım kısım devam ettirilecektir. İhale belirlenen günde bitmez ise İhale Komisyonu tarafından belirlenecek gün ve saatte ihaleye devam edilecektir.

3- Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Makine İkmal parkı sahasında bulunan ihtiyaç fazlası 7 adet araç, 272 adet oto lastik ve 411 kalem yedek parça satış işi; her bir kısım için muhammen bedel ve geçici teminat miktarları yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. (Geçici teminat % 3’tür.) Geçici teminat nakit veya banka teminat mektubu şeklinde olabilecektir.

4- İhaleye ait şartname ve ekleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tahsilat Servisine yatırılacak her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde 150,00 TL (YüzElli TürkLirası) TL’lik makbuz karşılığında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı Kaynak İdari İşler Şube Müdürlüğünden temin edilebilir ve mesai saatleri içerisinde görülebilir.

5- İşin geçici teminatının nakit olması halinde ve ihale doküman bedeli, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin T.C. Vakıfbank TR71 0001 5001 5800 7284 6914 86 IBAN nolu hesabına yatırılabilecektir.

6- İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için tüm evraklar ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

7- Belediyemiz Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı tarafından satısı yapılacak olan yukarıdaki tabloda belirtilen araç/mal/malzemeler, Makine ikmal sahasında mesai saatleri içerisinde görülebilir.

8- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Gerçek Kişilerde aranan şartlar ve istenilen belgeler:

-          Nüfus Cüzdanı Sureti (Aslı ibraz edilecektir.),

-          Satış tarihine göre 6 ay içinde alınmış iş veya ikamet belgesi,

-          Tebligat beyanı,

-          İsteklilerin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmak veya affa uğramış sicilden silinme süresi geçmiş olsa bile kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmamak, Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak, şartlarını haiz olması zorunludur.

-          Başkası adına vekil olarak katılanların noterden onaylı vekâletname örneği,

-          Geçici Teminatın yatırıldığına ait makbuz (Her kısım için ayrı ayrı),

-          İhale dokümanı bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

-          İhale Şartnamesi (İstekliler tarafından “Okudum” ve “Anladım” ibareleri yazılı ve imzalı İdari ve Teknik Şartnameler teklif dosyasına konulacaktır.),

-          2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan.

Tüzel Kişilerde aranan şartlar ve istenilen belgeler:

-          İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlilerin Nüfus İdaresinden alınmış “Nüfus Cüzdan Sureti”,

-          Şirket ortaklarının ikamet ettiğini gösteren “Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi” aslı

-          Tüzel kişiliğin en az 1 (bir) yıl önceden Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

-          Ticaret Odası Faaliyet Belgesi,

-          Ticaret Sicil Gazetesi sureti

-          İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlilerin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 28.08.2007 Tarih ve 26627 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nin 8/1-c maddesindeki suçlardan, ayrıca zimmet, kaçakçılık, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, suçlarından mahkum olmamak, Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmak veya affa uğramış sicilden silinme süresi geçmiş olsa bile kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmamak, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na giren suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmadıklarını ve sabıka kaydının bulunmadığını gösteren ilgili makama verilmek üzere alınmış “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı (son altı ay içerisinde alınmış),

-          Tüzel kişiliğin “Vergi Levhası” sureti,

-          İhale tarihinden önce kaydının bulunduğunu gösteren ve son altı ay içinde alınmış “Ticaret Sicil Tasdiknamesi” aslı,

-          İhale Şartnamesi (İstekliler tarafından “Okudum” ve “Anladım” ibareleri yazılı ve imzalı Şartname teklif dosyasına konulacaktır.),

-          İhale tarihinden önce alınmış “Şirket Ortak Sayısını Gösterir Belge”.

-          Geçici Teminatın yatırıldığına ait makbuz (Her kısım için ayrı ayrı)

-          2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,

-          İhale dokümanı bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

Yeterlilik olarak belirlenen yukarıdaki belgeleri eksik olan İstekliler ihaleden elenecek ve ihale salonundan çıkartılacaklardır.

   9- Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri uygulanır.

   10- İhale, devir ve teslim ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, damga pulları, KDV v.b. giderler İstekli’ye aittir.

11- Telgraf ve fax ile yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

    

İ L A N O L U N U R