Bismil İlçesine hizmet vermek üzere 29 yıl süre ile 65 adet S Plaka verilmesi İşi İhale İlanı

İ L A N

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-           03.09.2021 tarih ve 2021/4-8 sayılı UKOME Genel Kurul Kararı 25.02.2022 tarih ve 2022/ 1-27 ve 11.01.2022 tarih ve 10 sayılı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı gereği, Bismil İlçesine hizmet vermek üzere 29 yıl süre ile 65 adet S Plaka verilmesi İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

 

Bismil İlçesine hizmet vermek üzere ihale ile belirlenen Servis araçlarına 21 S 3001-4000 serisinden plaka takılacaktır.     S Plaka ihalesi her bir plaka için ayrı ayrı yapılacak olup, her bir plaka için ayrı ayrı ihale dökümanı düzenlenecektir. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilir. Gerçek kişiler 1 adet; tüzel kişiler ise en fazla 10 adet S Plaka alabileceklerdir.

 

2-            İşin ihalesi 31.03.2022 Perşembe günü saat 10.00’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Elazığ Bulvarı No:10 Yenişehir/DİYARBAKIR adresinde Ali Emiri Kültür Salonunda yapılacaktır. İstekliler tarafından hazırlanan ihale zarfları en geç 30.03.2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Kaynak İdari İşler Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir. İhale belirlenen günde bitmez ise İhale Komisyonu tarafından belirlenecek gün ve saatte ihaleye devam edilecektir.

 

3-            Bismil İlçesine hizmet vermek üzere 29 yıl süre ile 65 adet S Plaka verilmesi İşi; her bir plaka için muhammen bedel 50.000,00 TL + KDV (ElliBinTürkLirası) olup, her bir plaka için geçici teminat 1.500,00 TL (BinBeşYüz TürkLirası)’dir. (Geçici teminat % 3’tür.) Geçici teminat nakit veya banka teminat mektubu şeklinde olabilecektir.

 

4-            İhaleye ait şartname ve ekleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tahsilat Servisine yatırılacak 500,00 (BeşYüz TürkLirası) TL’lik makbuz karşılığında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı Kaynak İdari İşler Şube Müdürlüğünden temin edilebilir ve mesai saatleri içerisinde görülebilir.

 

5-            İşin geçici teminatının nakit olması halinde ve ihale doküman bedeli, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin T.C. Vakıfbank TR71 0001 5001 5800 7284 6914 86 IBAN nolu hesabına yatırılabilecektir.

 

6-            İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

  1. a)Gerçek kişilerde:

-          Nüfus İdaresinden alınmış “Nüfus Cüzdan Sureti”,

-        Bismil İlçesinde ikamet ettiğini gösteren Tasdikli İkametgâh Belgesi

-        Araç sınıfına uygun Sürücü Belgesi fotokopisi (Aslı görülecek)

-        İsteklilerin 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 28.08.2007 Tarih ve 26627 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nin 8/1-c maddesindeki suçlardan, ayrıca zimmet, kaçakçılık, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, suçlarından mahkum olmamak, Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmak veya affa uğramış sicilden silinme süresi geçmiş olsa bile kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmamak, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na giren suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmadıklarını ve sabıka kaydının bulunmadığını gösteren ilgili makama verilmek üzere alınmış “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı (son altı ay içerisinde alınmış),

-        Bir gerçek kişi 1 (bir) adet S plakası alabilecektir.

-        İhale Şartnamesi (İstekliler tarafından “Okudum” ve “Anladım” ibareleri yazılı ve imzalı Şartname teklif dosyasına konulacaktır.)

-          Tebligat için Türkiye adresi, iletişim bilgileri (telefon numarası, mail adresi)

-          İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

-          Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, (2886 Sayılı D.İ.K. ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler olmalıdır.)

-          İhaleye katılanın veya vekilinin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

-          2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,

-          İhale dokümanı bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

  1. b)Tüzel kişilerde:

-          Şirket ortaklarının Nüfus İdaresinden alınmış “Nüfus Cüzdan Sureti”,

-          Şirket ortaklarının Diyarbakır Bismil ilçesi sınırları içinde ikamet ettiğini gösteren “Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi” aslı

-          Şirketin en az 1 (bir) yıl önceden Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, Şirket Ana Sözleşmesi, Ticaret Sicil Gazetesi sureti

-          Şirket Ortaklarının 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 28.08.2007 Tarih ve 26627 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nin 8/1-c maddesindeki suçlardan, ayrıca zimmet, kaçakçılık, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, suçlarından mahkum olmamak, Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmak veya affa uğramış sicilden silinme süresi geçmiş olsa bile kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmamak, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na giren suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmadıklarını ve sabıka kaydının bulunmadığını gösteren ilgili makama verilmek üzere alınmış “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı (son altı ay içerisinde alınmış),

-          Ortağı olduğu şirketin “Vergi Levhası” sureti,

-          İhale tarihinden önce kaydının bulunduğunu gösteren ve son altı ay içinde alınmış “Ticaret Sicil Tasdiknamesi” aslı,

-          İhale Şartnamesi (İstekliler tarafından “Okudum” ve “Anladım” ibareleri yazılı ve imzalı Şartname teklif dosyasına konulacaktır.),

-          Bir tüzel kişi en fazla 10 adet S Plakası alabilecektir.

-          İhale tarihinden önce alınmış “Şirket Ortak Sayısını Gösterir Belge”.

-          Tebligat için Türkiye adresi, iletişim bilgileri (telefon numarası, mail adresi)

-          Geçici Teminatın yatırıldığına ait makbuz (Her araç için ayrı ayrı)

-          İhaleye katılacak Tüzel kişilik ve/veya ortaklarının Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

-          2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,

-          İhale dokümanı bedelinin ödendiğini gösteren makbuz.

Yeterlilik olarak belirlenen yukarıdaki belgeleri eksik olan İstekliler ihaleden elenecek ve ihale salonundan çıkartılacaklardır.

7 -        Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri uygulanır.

   8-         İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, damga pulları, KDV v.b. giderler İstekli’ye aittir.

9-         Telgraf ve fax ile yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

    

İ L A N O L U N U R