80 adet taşınmazın 10 yıl süreyle kiraya verilmesi işi ihale ilanı

 

İ L A N

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait Şehirlerarası İl Otogarı, Batı İlçe Garajı, Bismil İlçe Otogarı ve Canlı Hayvan Borsası içinde olan işyerleri ile muhtelif yerlerde bulunan 80 adet taşınmazın 10 yıl süreyle kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

 

2-İşin ihalesi 28.07.2018 Perşembe günü saat 10.00’da Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası yanı Ali Emiri Kültür salonunda yapılacaktır.

 

İhale 28.07.2022 Perşembe günü Ali Emiri Kültür Salonunda saat 10.00’da başlayacak olup belirlenen günde bitmezse İhale Komisyonunun belirleyeceği gün ve saatte ihaleye devam edilecektir. İstekliler her işyeri için ayrı ayrı dosya hazırlayarak ayrı ayrı teklif verecektir. (Teklifler aylık muhammen bedel üzerinden artırım yapılmak suretiyle verilecektir.)

 

3- 10 yıl süreyle kiraya verilecek taşınmazlar muhammen aylık bedel ve geçici teminat listesi (Geçici teminat % 3’tür. 10 yıllık bedel üzerinden)

Taşınmazların Listesi Ve Tutarları

 

4- Bu işe ait ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Tahsilat Servisine yatırılacak 500 TL’lik makbuz karşılığında Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Emlak Şube Müdürlüğünde görülebilir.

 

             5- İhaleye katılabilmek için isteklilerin hazırlayacakları dış zarflarını ihale tarihinden bir gün önce 27.07.2022 tarih Çarşamba günü saat 17.00 kadar Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne imza karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

Teklif zarfı aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Nüfus cüzdan sureti

b) Kanuni ikametgah Belgesi

c) 2022 yılı noter tasdikli imza sirküsü,

d)Türkiye de tebligat için adres gösterilmesi

e) İstekli şirket ise Ticaret Sanayi Odası veya Oda kayıt belgesi aslı (2022 yılında alınmış)

f) İstekli şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi örneği.

g) Tüzel Kişiliği temsil edenin noter tasdikli imza sirküsü

h) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair belge.(2022yılına ait)

ı) Tüzel kişiliğin SSK’na borcu olmadığına dair İhale tarihi öncesindeki son bir ay içinde alınmış belge,

i) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış yukarıdaki listedeki işyerleri için belirtilen miktarda geçici teminat tutarında alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

           j) Şartname satın aldığına dair makbuzun aslı,

           k) İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet, zimmet ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan suç kaydı olmadığına dair belge getirmek.

         l) Kafeterya ihalesine katılabilmek için en az 3 yıl süre ile Belediye veya herhangi bir Resmi Kurumda işletmecilik yaptığına dair belge.

 

     6-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri uygulanır

 

     7-Bilumum vergi, harç ve sözleşme giderleri ihaleyi alana aittir.

 

     8-Telgraf ve fax ile yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

     İ L A N  O L U N U R