Ergani İlçesine hizmet vermek üzere 29 yıl süre ile 127 adet TT Plaka verilmesi İşi İlanı

İ L A N

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1-      26.04.2022 tarih ve 2022/2-33 sayılı UKOME Genel Kurul Kararı ve 14.07.2021 tarih ve 202 sayılı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı gereği, Ergani İlçesine hizmet vermek için, aşağıda durak yerleri/isimleri ve çalışacak araç sayıları ile plakaları belirlenen taksi duraklarında 29 yıl süre ile çalışmak üzere 127 adet Ticari Taksi (TT) Plaka Verilmesi İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesinde açıklanan şartlar içerisinde Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2-      26.04.2022 tarih ve 2022/2-33 sayılı UKOME Genel Kurul Kararı ile oluşturulan durak yerlerinde belirlenen sayıda çalışacak “TT” plakalı her araca Durak Çalışma Ruhsatı verilecektir. Ergani ilçesine hizmet vermek üzere ihale ile belirlenen araçlara verilecek Ticari Taksi Plakalarına 03.09.2021 tarih ve 2021/4-20 sayılı UKOME Genel Kurul Kararı ile 21 TT 4501-5000 Serisinden plaka takılacaktır. TT taksi plaka ihalesi bu şartname koşullarına göre 127 adet TT plaka için yapılmakta olup, tahsisi yapılan diğer plakalar ihtiyaç durumunda yeniden ihale edilecektir

3-      Ticari Taksi (TT) Plaka ihalesi her bir plaka için ayrı ayrı yapılacak olup, her bir plaka için ayrı ayrı ihale dökümanı düzenlenecektir. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4-      İhaleye gerçek kişiler katılabilir. Gerçek kişiler 1 adet TT Ticari plakası alabileceklerdir. İstekli hangi durak ve plaka ihalesine gireceğini başvurusunda belirtebileceği gibi zarfın üzerine hangi plakanın ihalesine girdiğini yazıp imzalayacaktır.

 

ERGANİ İLÇESİNDE YAPILACAK OLAN İHALEYE
ESAS TAKSİ DURAK YERİ, ARAÇ SAYILARI VE PLAKALAR
SIRA DURAK İSMİ ARAÇ SAYISI ARAÇ PLAKALARI
1 OTOGAR DURAĞI 15 21 TT 4501-4502-4503-4514-4515-4546-4547-4548-4549-4550-4551-4552-4553-4554-4555
2 HASTANE DURAĞI 25 21 TT 4516-4517-4518-4519-4520-4521-4522-4523-4524-4525-4526-4527-4528-4529-4530-4531-4532-4559-4560-4561-4562-4563-4564-4565-4566
3 ÇERMİK DÖRTYOL DURAĞI 8 21 TT 4538-4539-4540-4541-4542-4543-4544-4545
4 HÜKÜMET DURAĞI 3 21 TT 4556-4557-4558
5 POSTANE DURAĞI 15 21 TT 4571-4572-4573-4574-4575-4576-4577-4578-4579-4580-4583-4584-4585-4567-4568
6 DİCLE YOLU DURAĞI 10 21 TT 4586-4587-4588-4589-4590-4591-4592-4593-4594-4595
7 TOKİ-1 DURAĞI 10 21 TT 4601-4602-4606-4607-4608-4609-4610-4631-4632-4634
8 TOKİ –2 DURAĞI (Yenişehir Durağı) 18 21 TT 4569-4570-4596-4597-4598-4599-4600-4611-4612-4613-4614-4615-4616-4617-4618-4619-4620-4634
9 PARK DURAĞI 8 21 TT 4621-4622-4623-4626-4627-4628-4629-4630
10 ATATÜRK İLKOKULU DURAĞI 15 21 TT 4635-4636-4637-4638-4639-4640-4641-4642-4643-4644-4645-4646-4648-4649-4650
TOPLAM 127 ADET TT PLAKA

               

             İşin ihalesi 24.10.2022 Pazartesi günü saat 10.00’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Elazığ Bulvarı No:10 Yenişehir/DİYARBAKIR adresinde Ali Emiri Kültür Salonunda yapılacaktır. İstekliler tarafından hazırlanan ihale zarfları en geç 21.10.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Kaynak İdari İşler Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir.

İhale belirlenen günde bitmez ise İhale Komisyonu tarafından belirlenecek gün ve saatte ihaleye devam edilecektir.

            Ergani İlçesine hizmet vermek üzere 29 yıl süre ile 127 adet TT Plaka verilmesi İşi; her bir plaka için muhammen bedel 110.000,00 TL + KDV (YüzOnBinTürkLirası) olup, her bir plaka için geçici teminat 3.300,00 TL (ÜçBinÜçYüz TürkLirası)’dir. (Geçici teminat % 3’tür.) Geçici teminat nakit veya banka teminat mektubu şeklinde olabilecektir.

4-         İhaleye ait şartname ve ekleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tahsilat Servisine yatırılacak 1.000,00 (Bin TürkLirası) TL’lik makbuz karşılığında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı Kaynak İdari İşler Şube Müdürlüğünden temin edilebilir ve mesai saatleri içerisinde bedelsiz görülebilir. İhaleye katılacak olanlar şartname almaları zorunludur.

5-         İşin geçici teminatının nakit olması halinde ve ihale doküman bedeli, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin T.C. Vakıfbank TR71 0001 5001 5800 7284 6914 86 IBAN nolu hesabına yatırılabilecektir.

5-      İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

Gerçek Kişiler için

 1. Nüfus cüzdanı sureti
  1. Tasdikli İkametgâh Belgesi (İhale tarihinden itibaren geri dönük kesintisiz 6 ay ve halen ikamet ediyor olduğunu belgelemek)
 2. Asgari (B) sınıfı Sürücü Belgesinin fotokopisi, (Aslı görülecek)
  1. d)İsteklinin son bir ay içerisinde Resmi Kurumlara verilmek için alınmış Adli Sicil Kaydı.
  2. İstekliler 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmak veya affa uğramış sicilden silinme süresi geçmiş olsa bile kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmamak, Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisaklı veya irtibatı bulunmamak, şartlarını haiz olması zorunludur.
 3. Tebligat için Türkiye adresi, iletişim bilgileri (telefon numarası, mail adresi)
 4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
 5. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, (2886 Sayılı D.İ.K. ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler olmalıdır.)
  1. İhaleye katılanın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
 6. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,
 7. İhale dokümanı bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,
 8. İhale Şartnamesini okuyup aynen kabul ettiğine dair imzalı şartname,
  1. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden Uyuşturucu Kullanmadığı İle İlgili Tahlil Sonuçlarını Gösterir Rapor (Başvuru tarihi itibariyle 1 (Bir) yılı geçmemiş)
  2. İhaleye girecek olan istekli 1 adet TT Ticari Taksi plakası için teklifte bulunabilecek. Teklifte bulunacağı plakayı ve durağı beyan etmek zorundadır.

Yeterlilik olarak belirlenen yukarıdaki belgeleri eksik olan İstekliler ihaleden elenecek ve ihale salonundan çıkartılacaklardır.

   7-      Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri uygulanır.

   8-      İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, damga pulları, KDV v.b. giderler İstekli’ye aittir.

   9-      Telgraf ve fax ile yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

    

İ L A N O L U N U R